XVII Міжнародна науково-практична конференція «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу»

 

27 – 28 вересня 2019 року на базі навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) відбулася XVII Міжнародна науково-практична конференція «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу», в якій взяли участь представники наукових шкіл України та країн Європейського Союзу.

Відкриття наукового заходу розпочалося з вітального слова доктора юридичних наук, професора, головного наукового співробітника Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, директора навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» В. А. Васильєвої, яка подякувала учасникам конференції за активну щорічну співпрацю, вказуючи на актуальність тематики конференції, пов’язаної з уніфікацією правових норм у сфері корпоративного права та намаганням створення комфортних умов для ведення бізнесу в Україні з урахуванням ефективних нормативних новел зарубіжного законодавства та практики правозастосування. В. А. Васильєва також презентувала англомовне видання книги «Corporate Law of Ukraine», зміст якої розкриває основні засади здійснення підприємницької діяльності в Україні з метою надання можливості іноземним вченим, практикам, аспірантам та інвесторам ознайомитися із вітчизняним корпоративним законодавствам і специфікою діяльності підприємницьких юридичних осіб.

Привітав учасників конференції доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України О. Д. Крупчан, зазначаючи, що проведення наукового заходу дає можливість обговорити основні напрямки адаптації корпоративного законодавства України до європейського законодавства, окреслити правові аспекти удосконалення вітчизняного корпоративного законодавства та визначити вектори розвитку підприємництва в Україні із залученням іноземних інвестицій та процедур ведення і захисту бізнесу.

Метою XVII Міжнародної науково-практичної конференції було обговорення питань щодо форм захисту корпоративних прав; приватноправових способів захисту корпоративних прав; публічно-правових аспектів захисту корпоративних прав (аналіз норм податкового, адміністративного, кримінального законодавства); порівняльно-правового аналізу окремих питань правового регулювання захисту корпоративних прав в праві Україні та європейських країн.

На доктринальному рівні питання правового захисту корпоративних прав як одного із вагомих інструментів для забезпечення і розвитку підприємництва в Україні піднято у доповідях доктора юридичних наук, професора, директора Інституту корпоративного права та міжнародного комерційного права юридичного факультету Університету Карла та Франца (Грац, Франція) Томіслава Боріча «Реструктуризація компаній в ЄС»; доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Р. А. Майданика «Питання методології корпоративного спору»; доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного права комерційного права факультету права та адміністрації Сілезького університету (м. Катовіце, Польща) Пьотра Пініора «Захист права на контроль в товаристві з обмеженою відповідальністю»; доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В. В. Надьон «Окремі аспекти захисту прав боржника у цивільних відносинах»; доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова А. В. Смітюха «Незабезпечений корпоративний пай у товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю»; доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Т. Шевченка В. В. Цюри «Здійснення представництва під час відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» О. І. Зозуляк «Виключення учасника з ТОВ: окремі аспекти правового регулювання».

Проблематика правового захисту корпоративних прав була окреслена й такими вченими правниками, як к. ю. н. В. Вижиковські, к. ю. н. М. Жаба,  к. ю. н. В. В. Кочин, к. ю. н., доцент Р. Б. Сабодаш, к. ю. н., доцент М. М. Хоменко, аспірант, викладач Університету Клагенфурт (Австрія) М. Грубер, аспірант К. О. Ісаєва, аспіранти Сілезького університету Міхал Лабно та Павел Реліджінські, які обговорювали окремі питання гарантій, форм та способів захисту корпоративних прав в Україні та праві європейських країн, а саме: охорона прав міноритарних акціонерів в Кодексі торговельних товариств Польщі; право на оскарження рішень про злиття та поділ товариств капіталів у польському праві; юридичний спір в юридичній особі; оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора в адміністративному порядку та інші.

Загалом XVII Міжнародна науково-практична конференція «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу» проходила у формі наукових доповідей, що супроводжувалися жвавим обговоренням, дискусіями та зацікавленістю до тематики наукового заходу. За результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції було видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.