XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи»

23 жовтня 2020 року відбулася XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи», в якій взяли участь представники українських та зарубіжних наукових шкіл. Організаторами наукового заходу виступили Лабораторія проблем корпоративного права, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
 
Відкриття наукового заходу розпочалося з вітального слова завідувача Лабораторії проблем корпоративного права НДІ ППП імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, к. ю. н., доц. Л. В. Сіщук, яка подякувала учасникам конференції за участь у науковому заході, відзначила актуальність обраної тематики конференції з урахуванням постійних змін акціонерного законодавства з метою приведення у відповідність до європейського законодавства та здійснення реформи у сфері корпоративного права, що передбачена Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.
 
Привітав учасників конференції заступник директора з наукової роботи НДІ ППП імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України М. К. Галянтич, зазначаючи, що традиційне щорічне проведення міжнародної науково-практичної конференції, тематикою якої є обговорення проблем корпоративного права, сприяє чіткому окресленню актуальних змін корпоративного законодавства з визначенням позитивних новел та недоліків правового регулювання корпоративних відносин, виведенню наукових положень, рекомендацій та висновків, що могли б удосконалити законодавчі підходи та покращити практику застосування законодавчих і локальних актів на вітчизняному та міжнародному рівнях.
 
Метою XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції було обговорення питань, пов’язаних із схваленням у першому читанні на засіданні Верховної Ради України від 16.06.2020 р. проекту Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з чим актуальною тематикою доповідей були: 1) законодавчі підходи до запровадження одно- та дворівневої структури управління акціонерним товариством; 2) удосконалення питання про укладення і виконання корпоративного договору в акціонерних товариствах; 3) врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства; 4) врегулювання питання про компетенцію корпоративного секретаря, а також про порядок обрання на вказану посаду та відкликання з неї; 5) приведення норм щодо злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення акціонерних товариств у відповідність до норм Директиви 2017/1132/ЄС від 14.06.2017р. стосовно деяких аспектів законодавства про компанії; 6) запровадження на законодавчому рівні нових вимог до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку; 7) запровадження механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів; 8) порівняльно-правового аналізу окремих питань регулювання акціонерних відносин в Україні та праві європейських країн.
 
XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи» відбулася онлайн на дистанційній платформі Cisco Webex Meetings, до участі у якій мали можливість долучитися всі запрошені наукові співробітники, викладачі, аспіранти, магістранти та практикуючі юристи у сфері корпоративного права. Представництво наукових поглядів та ідей надано Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Навчально-науковим юридичним інститутом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Львівським національним університетом імені Івана Франка, Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним торговельно-економічним університетом, Національною академією внутрішніх справ України, юридичним факультетом Білоруського державного університету.
На доктринальному рівні питання новел та перспектив акціонерного законодавства повною мірою висвітлено у наукових повідомленнях головного наукового співробітника Лабораторії проблем корпоративного права НДІ ППП імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, директора ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», д. ю. н., проф. В. А. Васильєвої; заступника директора з наукової роботи НДІ ППП імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, д. ю. н., проф., член-кор. НАПрН України М. К. Галянтича; професора кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д. ю. н., проф., член-кор. НАПрН України І. В. Спасибо-Фатєєвої; професора кафедри цивільного права ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» д. ю. н., доц. А. В. Зеліско; професора кафедри цивільного права ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» д. ю. н., доц. О. І. Зозуляк; професора кафедри цивільного права ННЮІ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» д. ю. н., проф. А. В. Коструби; професора кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого д. ю. н., проф. В. В. Надьон.
 
Проблематику окремих змін акціонерного законодавства на високому науково-практичному рівні висловлено такими вченими правниками: завідувач Лабораторії проблем корпоративного права НДІ ППП імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, к. ю. н., доц. Л. В. Сіщук; доцент кафедри цивільного права інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н., доц. Р. Б. Сабодаш; старший науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права НДІ ППП імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, к. ю. н. В. В. Васильєва; науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного права НДІ ППП імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, к. ю. н. Н. Д. Вінтоняк; доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса, к. ю. н., доц. Н. В. Щербакова.
 
Загалом XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи» проходила у формі наукових доповідей, що супроводжувалися жвавим обговоренням, дискусіями та зацікавленістю до тематики наукового заходу. За результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції видано електронний збірник тез наукових доповідей та повідомлень. Факт проведення вказаної конференції зареєстровано у Реєстрі ДНУ «УкрІНТЕІ», що засвідчується виданим Посвідчення № 348 від 31 серпня 2020 року про реєстрацію проведення наукового заходу.
 
Ознайомитися з науковими доповідями та повідомленнями, висловленими за результатами проведення XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи» можна за посиланням: