ВІДДІЛ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ФОРМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА, СУДОУСТРОЮ ТА СУДОЧИНСТВА

Керівник відділу: Короленко Віталій Михайлович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу.

Основні напрямки діяльності відділу:

Назва теми: «Наукові підходи до удосконалення цивільного та господарського судочинства в світлі судової реформи». (керівник теми: Бобрик Володимир Івнович кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу. Термін виконання: 01.01.2016 р. – 31.12.2020 р.).

Метою проекту є вироблення на підставі дослідження цивільного та господарського судочинства, їх нормативно бази, судової практики та положень процесуальної науки напрямків і способів удосконалення цивільного та господарського судочинства в контексті проведення в Україні судової реформи. Передбачуваний науковий результат дозволить усунути існуючі протиріччя між галузями цивільного процесуального і господарського процесуального права. сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного процесуального законодавства України, забезпечити єдність судової практики в цивільних і господарських справах, що в своїй сукупності сприятиме створенню належного механізму судового захисту в Україні. Результати даного дослідження матимуть значення для нормотворчої діяльності, правозастосовної діяльності юрисдикційних органів і подальшого реформування судової влади Україні.  

Завдання дослідження: 

– з’ясування ґенези розвинутих форм судового захисту приватних прав та інтересів у світі та на українських землях;

– проведення порівняльного аналізу норм процесуального права й форм судового захисту приватних прав та інтересів в Україні та розвинутих країнах світу;

– визначення доцільності існування в Україні дуалізму судового захисту приватних прав та інтересів чи необхідності його подолання;

– встановлення взаємного впливу норм матеріального приватного права і судочинства;

– з’ясування єдності та відмінностей мети і завдань цивільного та господарського процесів;

– визначення критеріїв і меж уніфікації норм цивільного процесуального і господарського процесуального законодавства;

– вироблення єдиної для цивільного процесуального та господарського процесуального права термінології;

– виявлення критеріїв та меж диференціації процесуальних форм вирішення цивільних і господарських справ;

– з’ясування процесуальних особливостей розгляду судами окремих категорій справ і необхідності їх нормативного закріплення;

– визначення критеріїв спеціалізації судової діяльності.

Співробітники відділу:

Короленко В. М., к.ю.н., с.н.с., завідувач відділу;

Бичкова С. С., д.ю.н., професор, старший науковий співробітник

Берестова І. Є., д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник

Штефан О. О., д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник;

Левківський Б. К., к.ю.н., с.н.с., провідний науковий співробітник;

Бобрик В. І., к.ю.н., с.н.с., старший науковий співробітник;

Гетманцев М. О., к.ю.н., старший науковий співробітник.