ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Керівник відділу: Король Володимир Іванович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу.

Назва теми: «Інстутиційно-правове забезпечення майнових інтересів держави та суб'єктів приватного права в умовах регіональної нестабільності» (Керівник теми:Король Володимир Іванович, доктор юридичних наук, сатрший науковий співробітник, завідувач наукового відділу. Термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2021 р.).

Мета дослідження:  удосконалення загальних концептуально-правових засад та конкретного правового інструментарію, спрямованого на забезпечення на належному рівні життєво важливих майнових інтересів як держави, так і суб’єктів приватного права у нинішніх фундаментально інших умовах суспільного розвитку, в іншому регіональному контексті. У свою чергу, очікувані результати дослідження, у тому числі,  прогностичного характеру, матимуть як теоретико-методологічне, так і прикладне значення для  широкого кола суб’єктів публічного та приватного права на усіх рівнях: макрорівні – державному, мезорівні – регіональному, муніципальному, мікрорівні – юридичних та фізичних осіб.

Завдання дослідження:

  • модернізація теоретичних і методологічних засад правового прогнозування та визначення особливостей їх прикладного застосування як інститутами держави, так і суб’єктами приватного права;    
  • здійснення пошукового прогнозування, спрямованого на виявлення ймовірних ендогенних та екзогенних правових ризиків для економічних інтересів держави та суб’єктів господарювання у середньостроковій перспективі (5 років);
  • удосконалення існуючих та розробка нових правових механізмів, здатних забезпечити уникнення на випередження актуалізації правових загроз або мінімізацію їхнього негативного впливу на життєво важливі інтереси України; 
  • визначити міжнародно-договірні та законодавчі (в Україні, Росії, Китаї) детермінанти та бар’єри, які інтегрально визначатимуть можливості залучення іноземних інвестицій в Україну та забезпечення диверсифікації зовнішньої торгівлі;
  • розробити систему якісних та кількісних критеріїв оцінки дієвості правових інструментів із забезпечення майнових інтересів держави, юридичних і фізичних осіб в умовах кризових процесів і явищ на регіональному рівні;
  • побудувати пошукові та нормативні прогнозні правові моделі розвитку зовнішньоекономічних відносин у стратегічному трикутнику ЄС-Україна-Росія у пост-кризовий період.  

 

До структури Відділу входить входить Лабораторія  адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.

Співробітники Відділу:

Король В. І.,  д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу;
Зайчук О. В., д.ю.н., професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник відділу;
Миронова Г. А., к.філос.наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу;
Круковес В. В., к.ю.н. науковий співробітник відділу;
Примак В.Д., д.ю.н., провідний науковий співробітник відділу;
Пільков К. М., к.ю.н., старший науковий співробітник відділу
 
Співробітники Лабораторії адаптації законодавства України до права ЄС:
 
Білоусов Ю.В., к.ю.н., професор, старший науковий співробітник відділу;
Нагнибіда В.І., к.ю.н., доцент, старший науковий співробітник відділу;
Гарієвська Б.М. к. ю. н., науковий співробітник відділу.