ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Керівник відділу: Полюхович Валерій Іванович - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.
 
Назва теми: Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства  (Керівник теми: Бакалінська Ольга Олегівна  – доктор юридичних наук, доцент. Термін виконання: 01.01.2018 р. – 31.12.2022 р.).
 
Мета дослідження: визначення на підставі аналізу, узагальнення та застосування інших наукових методів дослідження існуючих теоретичних розробок, положень чинного законодавства України, іноземних держав, міжнародних нормативних актів та судової практики теоретико-прикладних проблем забезпечення стабільності (стійкості) цивільного обороту в Україні; розробку концепції системи цивільно-правових, господарсько-правових та процесуальних засобів забезпечення правового порядку в сфері підприємницької діяльності; визначення особливих засобів забезпечення стабільності цивільного обороту в основних правових інститутах цивільного та господарського права (права власності, договірного права, конкурентного права тощо); розробку пропозицій з удосконалення чинного законодавства України та узагальнень судової практики вищих судових інстанцій.
 
Завдання дослідження: визначити на підставі аналізу, узагальнення та застосування інших наукових методів дослідження існуючих теоретичних розробок, положень чинного законодавства України, іноземних держав, міжнародних нормативних актів та судової практики теоретико-прикладних проблем забезпечення стабільності (стійкості) цивільного обороту в Україні; розробити концепції системи цивільно-правових, господарсько-правових та процесуальних засобів забезпечення правового порядку в сфері підприємницької діяльності; визначити особливі засоби забезпечення стабільності цивільного обороту в основних правових інститутах цивільного та господарського права (права власності, договірного права, конкурентного права тощо); розробити пропозиції з удосконалення чинного законодавства України та узагальнень судової практики.
 
Назва теми: Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства (Керівник теми: Вінник Оксана Мар’янівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України. Термін виконання: 01.01.2018 р. – 31.12.2021 р.).
 
Мета дослідження: обґрунтування теоретичної моделі забезпечення функціонування електронної економіки як системи господарських відносин, що складаються в електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, та притаманного їй електронного бізнесу як підприємництва, започаткування, безпосереднє здійснення та припинення якого відбувається із застосуванням таких технологій (в електронній формі).
 
Завдання дослідження: – напрацювання категоріального апарату (визначення понять: електронна економіка; електронний бізнес; електронна торгівля; електронний правочин; електронні послуги; електронні уповноважені органи; інформаційна безпека у сфері електронного бізнесу);
 
– визначення сутності та ознак електронного бізнесу як невід’ємної ознаки ринкової електронної економіки;
– розробити  цілісну міжгалузеву теорію правового забезпечення стабільності функціонування електронного бізнесу в контексті реалізації вимоги правової визначеності як елементу верховенства права;
– розвинути теорію забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у сфері електронної економіки;
– обґрунтувати шляхи подолання правової невизначеності у цивільному та господарському праві, в тому числі способів подолання прогалин (колізій) в регулюванні цивільного обороту;
– обґрунтувати  механізми реалізації принципів добросовісності та справедливості у відносинах, що складаються в цивільному обороті;
– обґрунтувати напрями удосконалення системи матеріально-правових та процесуальних гарантій прав та інтересів добросовісних учасників відносин у сфері електронного бізнесу;
– визначити підстави, межі та особливості захисту прав суб’єктів у сфері електронної комерції, включаючи випадки вчинення транснаціональних електронних правочинів;
– визначити оптимальні шляхи захисту прав економічно слабкішого сторони у відносинах електронного бізнесу;
– визначити шляхи гармонізації українського та транснаціонального законодавства, що регулює відносини у сфері електронної економіки.
 

 

 
Співробітники відділу:
 
Деревянко Богдан Володимирович - головний науковий співробітник, д.ю.н., професор;
 
Безух Олександр Васильович - провідний науковий співробітник, д.ю.н.;
 
Бакалінська Ольга Олегівна - провідний науковий співробітник, д.ю.н., доцент;
 
Гончаренко Олена Миколаївна - провідний науковий співробітник, д.ю.н., доцент;
 
Черненко Олена Анатоліївна - старший науковий співробітник, к.ю.н.;
 
Ковалишин Олександр Романович - старший науковий співробітник, к.ю.н., доцент;
 
Гансецька Валерія Володимирівна - науковий співробітник, к.ю.н.