ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Керівник відділу: Заіка Юрій Оленксандрович, доктор юридичних наук, професор.

Назва теми: «Договірне регулювання приватноправових відносин у цивільному праві України» (Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2020 р.).

Мета та завдання.

Мета проекту полягає у розробці теоретичної моделі, необхідної для вдосконалення договірного регулювання приватноправових відносин.

В процесі досягнення визначеної мети передбачається вирішення таких основних завдань:

-      дослідити структуру та джерела договірного регулювання приватноправових відносин;

-      дослідити механізм правового регулювання договірних відносин;

-      охарактеризувати систематику договорів, що опосередковують групи договірних зобов’язань;

-      дослідити суб’єктний склад та зміст договорів;

-      проаналізувати питання розподілу ризиків за договорами;

-      дослідити динаміку договірних зобов’язань;

-      проаналізувати найбільш ефективні види забезпечення виконання договірних зобов’язань;

-      систематизувати найбільш поширені правопорушення у сфері договірних відносин;

-      визначити цивільно-правові способи і форми захисту прав та інтересів суб’єктів договірних правовідносин;

-      визначити умови, підстави, межі цивільно-правової відповідальності суб’єктів договірних відносин;

 проаналізувати особливості правового регулювання окремих видів договорів.

 

Назва теми: «Цивільно-правовий механізм регулювання майнових та особистих немайнових відносин» (Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2022 р.).

Мета та завдання.

Мета проекту полягає у розробці сучасної теоретичної моделі цивільно-правового механізму регулювання майнових та особистих немайнових відносин.

В процесі досягнення визначеної мети проекту передбачається вирішення таких основних завдань:

  • визначити основні доктринальні підходи до розуміння структури цивільно-правового механізму регулювання майнових та особистих немайнових відносин;
  • виявити особливості механізму правового регулювання майнових відносин;
  • виявити особливості механізм правового регулювання особистих немайнових відносин;
  • охарактеризувати їх суб’єктний склад та зміст;
  • визначити місце норми права у механізмі цивільно-правового регулювання майнових відносин;
  • виявити значення юридичних фактів як елемента механізму цивільно-правового регулювання майнових відносин;
  • охарактеризувати акти реалізації прав та обов’язків як елементи механізму цивільно-правового регулювання майнових відносин
  • виявити теоретичні та практичні проблеми  що виникають в процесі реалізації майнових та особистих немайнових прав;
  • розробити науково обґрунтовані зміни до цивільного законодавства України з урахуванням перспектив його адаптації до права ЄС.

Крім того, до складу відділу входить Лабораторія проблем корпоративного права.

Співробітники відділу:

 Заіка Юрій Олександрович – д. ю. н., професор, завідувач наукового відділу;

 Калаур Іван Романович – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник відділу;

Федорченко Наталія Володимирівна – д. ю. н., професор, провідний науковий співробітник;