Ius Privatum

Архів номерів / Issue's archive:

2017: 1 - 2;

2018: 1 - 2;

2019: 1 - 2;


ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ «IUS PRIVATUM»

Наукова стаття до «Ius Privatum» рецензується на засіданні редакційної колегії, яка розглядає подану статтю щодо її фаховості, правильного оформлення, збереження обсягу відповідно до вимог щодо викладу основного матеріалу та надання рецензій (або рекомендацій наукових керівників кандидатських дисертацій аспірантів).

Рецензія або рекомендація наукового керівника кандидатської дисертації аспіранта (та/або витяг з протоколу засідання наукового відділу/кафедри про рекомендацію до друку) обов’язково надається разом із статтею аспіранта на розгляд редакційної колегії «Ius Privatum».

 

THE ORDER OF REVIEWING THE ARTICLES OF “IUS PRIVATUM”

The scientific article to “Ius Privatum” is reviewed at the meeting of the editorial board, which considers the article submitted in relation to its professionalism, correct execution, preservation of the volume in accordance with the requirements for the presentation of the main material and the provision of reviews (or recommendations of the scientific supervisors of the candidate’s theses for postgraduate students).

A review or recommendation of the supervisor of the candidate's thesis for a post-graduate student (and/or extract from the protocols of the meeting of the scientific department / department on the recommendation for printing) is mandatory given together with the postgraduate’s article for consideration by the editorial board of “Ius Privatum”.Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України є засновником електронного наукового журналу Ius Privatum (legal doctrine and practice/правова доктрина і практика) та має амбітну мету надати йому статус міжнародного фахового видання. З огляду на це, запрошуємо до співпраці вітчизняних та іноземних фахівців у галузі приватного права.

Видання планується двома мовами (англійська та українська) з періодичністю двічі на рік. Статті приймаються до 1 квітня для першого номеру у році, а також до 1 жовтня для другого номеру у році.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ:

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті (.doc версії Microsoft Word) на адресу редколегії: [email protected]  або [email protected] з приміткою – для Ius Privatum. Назви файлів мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc.).

Просимо до статті додати фото автора у форматі .jpeg у пропорції 15х10.

Статті приймаються українською та англійською мовами обсягом 20000-40000 знаків (12–24 сторінок).

Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований і роздрукований варіанти).

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Редакційна колегія


The Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine is founder of the electronic scientific journal “Ius Privatum” (legal doctrine and practice/правова доктрина і практика) and has an ambitious purpose to give him status of an international professional publication. With this in mind, we invite domestic and foreign experts to cooperation in the field of private law.

Publication is planned in two languages (English and Ukrainian) at semiannual intervals. Articles are should be sent until April 1 for the first issue of the year, and until October 1 for the second issue of the year.

INFORMATION FOR AUTHORS:

The manuscript should be sent in electronic form (.doc version of Microsoft Word) to the editorial board: [email protected] or [email protected] with note – for Ius Privatum). File names must comply with the author's surname (petrenko.doc.).

Please. add to the article author photo format .jpeg (proportion 15х10)

The articles are published in Ukrainian and English 20000-40000 symbols (12-24 pages).

Graduate students and applicants should add a review of the article (scanned and printed versions).

Editorial Board reserves the right to review, edit and reject selected articles.

Article that does not match with requirements will not be considered.

The materials published in the journal reflect the views of the authors, which may not always coincide with the position of the editorial board.

Editorial Board


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Олександр Дмитрович КРУПЧАН (гол. ред), доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Микола Костянтинович ГАЛЯНТИЧ (заст. гол. ред.), доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Олена Анатоліївна БЕЛЯНЕВИЧ, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Валентина Антонівна ВАСИЛЬЄВА, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Андрій Богданович ГРИНЯК, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Володимир Іванович КОРОЛЬ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Віталій Михайлович КОРОЛЕНКО, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Володимир Володимирович КОЧИН (заст. гол. ред.), кандидат юридичних наук, завідувач відділу методології приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Володимир Васильович ЛУЦЬ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Ганна Олегівна РЕЗНІК, кандидат юридичних наук, учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Ірина Анатоліївна ЯНЧУК, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник сектору аспірантури, докторантури та науково-організаційної діяльності Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України