27 листопада 2019 р. ХІХ аспірантські та магістерські читання «ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф.Г. БУРЧАКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ,  ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 
ХІХ аспірантські та магістерські читання
«ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

27 листопада 2019 року,

м. Київ

Маємо честь запросити Вас прийняти участь у ХІХ аспірантських та магістерських читаннях на тему: «Правова система України: сучасність та перспективи розвитку», які відбудуться 27 листопада 2019 року у Київському університеті туризму, економіки і права.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Участь: заочна.
Надіслати до оргкомітету до 20 листопада 2019 р. (включно) на електронну скриньку [email protected] тези доповіді українською, російською чи англійською мовою.
Вимоги до тез доповідей:
  • Обсяг – 3-5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 1,5 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище, ім’я та по-батькові автора (ів) (шрифт – напівжирний); курс, факультет (для студентів магістратури), навчальний заклад, інформація про наукового керівника - посада,  місце роботи; назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст, список використаних джерел та літератури.

Наприклад:

Іванов Іван Іванович,
студент магістратури юридичного факультету
Київського університету туризму, економіки і права
(науковий керівник: Петров П.П. -  к.ю.н., доцент
кафедри цивільного права та правового забезпечення
туризму Київського університету туризму, економіки і права)
СОЦІАЛЬНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
ТЕКСТ
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел та літератури». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

 

Адреса проведення конференції: 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26.
Секретар оргкомітету конференції: Камінська Наталя Сергіївна
Електронна пошта: [email protected]
Контактний телефон: +38(093) 978 32 75