16–17 травня 2019 року в залі Вченої ради Інституту відбулися наукові заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.

16–17 травня 2019 року в залі Вченої ради Інституту відбулися наукові заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.

16 травня відділом методології приватноправових досліджень проведено науковий семінар на тему «Правове регулювання наукової діяльності в Україні: стан, недоліки, перспективи» (презентація у вкладенні: семінар2019.pdf).

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України О. М. Вінник презентувала монографію «Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу». У монографії розглядаються питання взаємодії інформаційного суспільства та цифрової економіки як його складової з інститутами громадянського суспільства, системи цифрової економіки, включно з її суб’єктно-об’єктним складом, нормативно-правововим забезпеченням, правовим становищем електронного бізнесу та цифровізацією корпоративної його форми, зарубіжного досвіду правового регулювання відносин цифрової економіки.

17 травня 2019 р. відділом юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства проведено ІІ науково-практичний круглий стіл «Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України». У роботі круглого столу виступили: Вінник Оксана Мар’янівна, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Деякі особливості розгляду конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу); Пільков Костянтин Миколайович, суддя Верховного Суду, к. ю. н., старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Стандарт доказування у господарському судочинстві як складова забезпечення права на справедливий суд); Шабалін Андрій Валерійович к. ю. н., керівник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, адвокат (Про можливість застосування рішень Суду ЄС (СVRIA) в цивільному судочинстві України); Кочин Володимир Володимирович к. ю. н., завідувач відділу методології приватноправових досліджень НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Захист прав і свобод осіб непідприємницькими товариствами: матеріальні та процесуальні аспекти); Гетманцев Максим Олександрович к. ю. н., старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Встановлення факту фальсифікації електронних доказів в цивільному судочинстві); Короленко Віталій Михайлович к. ю. н., с.н.с., в. о. завідувача відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Імплементація Рекомендації № R (2000) 2 Комітету Міністрів Ради Європи щодо повторного розгляду або поновлення провадження у цивільних і господарський справах після прийняття рішення ЄСПЛ).

Науковий захід проведено з широким обговоренням, за результатами якого планується видання збірника.