ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин»

25 вересня 2020 року о 10:00 на базі Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України в головному корпусі (м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, б. 21) розпочала свою роботу ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин».
Метою заходу є обговорення найактуальніших питань в означених галузях, удосконалення відповідного законодавства та обмін позитивним досвідом між науковцями, працівниками правозастосовної та законодавчої сфери та ін.
До організаційного комітету конференції надійшло більше 70 доповідей від вчених та практиків, здобувачів вищої освіти, які є представниками 22 провідних закладів вищої освіти та наукових установ України: Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України м. Харків; ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»; Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця); Житомирський державний технологічний університет; Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Відокремлений підрозділ у м. Кривий Ріг; Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія», Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького, Маріупольський державний університет, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Сумський державний університет та ін.
Робота розпочалася з урочистого підписання Договору про співпрацю у науково-освітній сфері між Криворізьким навчально-науковим інститутом Донецького юридичного інституту МВС України та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.
Предметом цього Договору є об’єднання наукового потенціалу Сторін, проведення спільних фундаментальних і прикладних наукових досліджень закономірностей приватноправового регулювання майнових та особистих немайнових відносин, розроблення нових наукових напрямів та впровадження їх у практику, підготовка наукових кадрів шляхом реалізації спільних науково-освітніх проектів.