ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Аспірантура в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України працює з 2000 р. за такими спеціальностями:

- 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

- 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» визначено новий механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук.

Підготовка докторів філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою доктора філософії у галузі права, узгодженою між Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України і Київським університетом туризму, економіки і права, виконання навчального плану здійснюється вищим навчальним закладом, а забезпечення проведення наукових досліджень згідно з індивідуальним планом наукової роботи здійснюється науковою установою.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 60-л від 24.03.2017 Науково-дослідному інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, ліцензійний обсяг 30 осіб.

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення.

З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури Інституту. 

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту у 2020 році.