Про Інститут

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України створений на розвиток Указу Президента України від 23 липня 1993 р. №275/93 "Про Академію правових наук України" і згідно з постановою Президії Академії правових наук України від 19.04.96 №7/7-Н.

Інститут у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом Національної академії правових наук України та діє відповідно до основних принципів організації та діяльності, що затверджуються загальними зборами Національної академії правових наук України, власним Статутом та локальними актами Національної академії правових наук України.

Інститут координує свою діяльність з Відділенням цивільно-правових наук Національної академії правових наук України і підпорядковується безпосередньо Президії Національної академії правових наук України

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака, який функціонує в системі Національної академії правових наук України з 1996 року, набув протягом усього часу свого існування значного досвіду проведення наукових досліджень, накопичив достатні науково-практичні знання, від самого початку здійснював проведення фундаментальних і прикладних досліджень з приватноправового регулювання ринкових відносин, правового забезпечення підприємництва в Україні, узагальнення вітчизняного й світового досвіду регулювання приватноправових відносин і, що є вкрай важливим, підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі цивільного і господарського права та процесу, сімейного права, міжнародного приватного права. Завдяки цьому в нових економіко-правових умовах Інститут зумів обрати актуальні напрями наукових пошуків, які на початку 90-х років минулого сторіччя виявилися у дослідженнях методологічних засад теорії приватного права, що в цілому сприяє зміцненню інституту власності в Україні, формуванню вітчизняного підприємництва на засадах взаємодії публічно-правового та приватноправового регулювання.

Фундаментальні теми, які розроблялись в Інституті на початку його створення й утвердження, дали науковцям Інституту можливість створити основи його подальшої дослідницької діяльності. Так, вчені Інституту виконали великий обсяг узагальнення головних напрямів розвитку правового регулювання підприємництва в Україні на підставі визначеного розмежування і взаємодії приватноправових і публічно-правових засад; окреслили співвідношення публічно-правової і приватноправової сфер, визначили межі та перспективи застосування приватного права в подальших наукових дослідженнях і на практиці.

Послідовність у визначенні тематики, методів і прийомів досліджень зберігається і вдосконалюється протягом всього періоду розвитку Інституту завдяки багатьом чинникам, а головне тому, що в різні роки Інститут залучав до співпраці та співробітництва потужний інтелектуальний потенціал вітчизняних вчених-юристів і практиків. У різні роки з Інститутом співпрацювали видатні особистості, визнані вчені-юристи. Це, насамперед, перший директор Інституту, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України Володимир Миколайович Селіванов, класики вітчизняної цивілістики – доктори юридичних наук, академіки НАПрН України Опанас Андронович Підопригора, Михайло Йосипович Штефан та Ярославна Миколаївна Шевченко. Нині з Інститутом успішно співпрацюють провідні фахівці в галузі права – доктори юридичних наук, академіки НАПрН України Наталія Семенівна Кузнєцова, Василь Васильович Костицький, Дмитро Микитович Притика, Олександр Васильович Скрипнюк, Валентин Степанович Щербина, Роман Андрійович Майданик та члени-кореспонденти НАПрН України Валентина Іванівна Борисова, Олександр Васильович Дзера, Анатолій Степанович Довгерт, Наталія Михайлівна Мироненко, Інна Валентинівна Спасибо-Фатєєва, Руслан Олексійович Стефанчук, Євген Олегович Харитонов, Олена Іванівна Харитонова та ін.

Ефективному вивченню наукових проблем, втіленню результатів досліджень у наукових виданнях, а також проведенню науково-практичних заходів, спрямованих на формування рекомендацій і пропозицій, видання збірників наукових праць за матеріалами конференцій, обміну думок, формуванню науково-обґрунтованих висновків і концепцій сприяє і якісно вибудована структура Інституту.

Теми фундаментальних наукових досліджень, які розробляються в кожному відділі, безперечно, мають свою специфіку і відрізняються цілим рядом особливостей. Проте, всі наукові теми взаємопов’язані між собою, спрямовані на досягнення приросту наукових знань, що, в цілому, сприяє вдосконаленню наукових підходів щодо актуальних проблем приватного права і підприємництва та забезпечує результативну роботу Інституту. Нині результати наукових розвідок насправді являють собою нові наукові знання, що в подальшому можуть ефективно застосовуватися у правовому забезпеченні підприємництва, дослідженні проблем приватного права, підготовці пропозицій і рекомендацій щодо подальшого розвитку й вдосконалення приватного права і підприємництва в ринкових умовах.

Узгодження всіх механізмів науково-практичної роботи Інституту дає можливість проводити масштабні заходи щодо обговорення та вирішення актуальних проблем сучасного наукового обґрунтування та забезпечення суспільних відносин дієвими й ефективними засобами правового регулювання, обміну різними думками й підходами, напрацювання нових концепцій і методів, набуття світового досвіду у всебічному вивченні приватноправових і публічно-правових відносин.

Варто зазначити, що, крім проведення масштабних науково-практичних заходів, традиційним спрямуванням Інституту є його наукові видання. Щорічний збірник наукових праць видається в Інституті з 1999 р., його внесено до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, де публікуються статті з актуальних питань цивільного права і процесу, розвитку договірних правовідносин, житлового права, правового забезпечення підприємництва в Україні, міжнародного приватного права тощо.

З метою впровадження наукових досліджень, що проводяться Інститутом, одним із найважливіших та окремих напрямів діяльності Інституту виступає законопроектна та нормотворча робота. Постійно здійснюється вивчення та аналіз проектів законодавчих актів, що розробляються і виносяться на розгляд Верховної Ради України суб’єктами права законодавчої ініціативи, що визначені Конституцією України. Зокрема, науковці Інституту брали участь у розробці та внесенні змін та доповнень до таких актів, як: Цивільний, Господарський, Земельний кодекси, закони України «Про судоустрій та статус України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про тваринний світ», «Про електронну комерцію» та багатьох інших. Чимало пропозицій надіслано до Верховного Суду України щодо проектів Постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та наукових експертних висновків на запити органів державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Є ще один напрям діяльності, якому приділяється постійна увага в Інституті. Це – підготовка висококваліфікованих кадрів у галузі цивільного та господарського права. Аспіранти, науковці та здобувачі Інституту мають всі умови для повноцінного підвищення своєї фахової підготовки, враховуючи можливість публікувати результати дисертаційних досліджень у фаховому виданні Інституту та вносити на розгляд спеціалізованої вченої ради, яка створена і функціонує в Інституті, свої дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Найвагомішим надбанням Інституту є науковий колектив співробітників, адміністративних працівників, керівників наукових підрозділів тощо. Певна річ, такий фаховий колектив, здатний, на сьогоднішній день, вирішувати складні завдання, створювався впродовж тривалого часу. Більшість провідних вчених-юристів і визнаних фахівців права, які співпрацюють з Інститутом і є керівниками перспективних напрямів досліджень, входять до складу Вченої ради, яку очолює директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Олександр Дмитрович Крупчан. Заступником директора з наукової роботи є доктор юридичних наук, професор Галянтич Микола Костянтинович.

Враховуючи високий інтелектуальний потенціал, Інститут на теперішній час і на майбутнє в змозі вирішувати актуальні завдання, пов’язані з розвитком права, вдосконаленням законо­давства, які спрямовані на дослідження приватноправових засад становлення громадянського суспільства в Україні, проблем здійснення і захисту суб’єктивних цивільних прав; охорони прав суб’єктів корпоративних відносин; проблем правового забезпечення державного регулювання та управління в сфері підприємницької діяльності; проблем регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій; уніфікації приватного права Європи та тенденції розвитку цивільного законодавства України у контексті євроінтеграції; наукових підходів до уніфікації і спеціалізації законодавства про цивільне, господарське і адміністративне судо­чинство в Україні; впровадження сучасних процесуальних форм захисту приватних прав фізичних та юридичних осіб в Україні та країнах СНД; удосконалення механізму правового регулювання участі суб’єктів публічного права у цивільних відносинах.

Завдяки правильно обраному спрямуванню наукової діяльності Інститут і в подальшому планує проводити масштабні науково-практичні заходи із залученням широкого кола фахівців права, публікувати монографічні видання за тематикою досліджень, здійснювати підготовку науковців-правників, забезпечувати наукове супроводження законопроектів, надавати правові експертизи, здійснювати публікації в періодичних виданнях України з метою просвіти населення України з питань приватноправового регулювання суспільних відносин.

Вагомою перевагою в діяльності Інституту є послідовне видання монографічних праць, спрямованих на висвітлення основних результатів фундаментальних тем, які досліджуються в Інституті.

НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України видав Довідник з науково-організаційної діяльності Інституту, в якому представлені в повному обсязі всі наукові монографічні видання, публікації у періодиці, збірники наукових праць, навчальні посібники, коментарі, які підготували та опублікували співробітники Інституту за науково-дослідними темами досліджень.

Свідоцтво про атестацію НДІ

 

Свідоцтво про державну підтримку

Інститут послідовно здійснює свою наукову діяльність, вирішує нагальні завдання, надає інформацію про свою діяльність за електронною адресою www.ndippp.gov.ua, планує подальші розробки науково обґрунтованих засад приватного права, які будуть поєднуватися з такими перспективними напрямками, як визначення концептуальних засад правового забезпечення формування громадянського суспільства в Україні, дослідження специфіки суспільних відносин у сфері підприємництва, роз­робки проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу, а також пошук шляхів оптимізації цивільного процесу в сучасних умовах судової реформи.

Успішна діяльність Інституту й надалі полягатиме в ефективному вирішенні завдань, визначених НАПрН України, а саме: здійсненні актуальних досліджень, залученні до творчого співробітництва найкращих вітчизняних фахівців, розробці актуальних правових проблем, які є нагальними для суспільства в цілому та кожної особи окремо, здійсненні співробітництва та підтримці творчих зв’язків із комітетами Верховної Ради України, видавництвами правової літератури, навчальними закладами, які здійснюють підготовку правників, проведенні науково-практичних заходів, спрямованих на виявлення, обговорення та пошук ефективного вирішення нагальних проблем, які існують у суспільстві.

Стратегія розвитку Інституту

Емблема Інституту