ПАМЯТКА ЗДОБУВАЧАМ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

ПАМЯТКА ЗДОБУВАЧАМ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
1. Подача документів у спецраду.
Документи подаються тільки після закінчення всіх обов’язкових процедур попереднього розгляду дисертації.
Всі документи, які подаються у спецраду здобувачем, повинні бути розташовані у порядку, передбаченому у Переліку документів, які подаються:
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
00.   Лист на ім’я директора Інституту (завізований ним) з проханням дозволити захищати дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 26.500.01 у зв’язку з відсутністю спеціалізованої вченої ради за місцем підготовки дисертації – здобувачам, дисертаційна робота яких виконувалась не в НДІ приватного права і підприємництва (Зразок). 
0. Згода на збір та обробку персональних даних (Форма).
1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (Зразок ).
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
3. Особова картка (форма П-2ДС ; зразок ), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за N 484/1020 (так, нам відомо, що цей Наказ втратив чинність, але вимога надавати саме таку форму залишилася у Положенні про спеціалізовану вчену раду, з яким Ви вже ознайомились), з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).
У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).
Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвер-дженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 309 ( 309-99-п ).
6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники) (Зразок).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як  правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до  моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
8. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою установи за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта) (2 примірники).
Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу. 
До документів додаються:
дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам (Вимоги до оформлення дисертації та Рекомендації щодо оформлення автореферату);
автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники) (Зразок автореферата );
монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
5 дисків CD-R у паперових конвертах.
15 конвертів формату А5 (на 10 конвертах мають бути марки номіналу "V").
2 картонні папки-скоросшивачі.    
Примітка:
Кожен окремий документ (кілька однакових) має бути вкладений у окремий файл у послідовності, визначеній цим переліком.
Всі файли мають бути у папці-накопичувачі з металічною механічною скобою в середині. На корінці має бути прикріплено ярлик із прізвищем здобувача. 
Документи, оформлені з порушенням вказаних вище вимог не приймаються.
Всі примірники дисертації мають бути у твердій палітурці.