ОГОЛОШЕННЯ

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії у галузі права та докторантів для здобуття ступеня доктора права із спеціальності 081 Право (відповідно до освітньо-наукової програми за спеціалізацією «цивільне право та господарське право»).
Прийом заяв і документів відбувається з 01 червня 2021 року до 12 вересня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. М. Раєвського, 23а (5 поверх). Довідки за тел. (044) 286-70-98 або на сайті http://ndippp.gov.ua/.
Вступники до аспірантури та докторантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
До заяви вступник до аспірантури додає:
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
- особова картка за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
- список опублікованих наукових праць (за наявності);
копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
- копію картки фізичної особи – платника податків;
- копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
- реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу, який відображує дослідницькі пропозиції чи досягнення.
До докторантури Інституту приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Вступники до докторантури подають такі документи:
- особова картка за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
- три кольорові фотокартки 3×4;
засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
список опублікованих наукових праць і винаходів;
розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим співробітником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
копію картки фізичної особи – платника податків.
________________________________________________________________________________________________
 
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г.Бурчака
Національної академії правових наук України
01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а
телефон 286-70-98, E-mail: ndippp@adamant.net
 
Оголошує конкурс на вакантні наукові посади:
 
 
ЗАВІДУВАЧ  НАУКОВОГО ВІДДІЛУ
Вимоги до кваліфікації:
 • Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії.
 • Наявність вченого звання професора або старшого наукового співробітника (старшого дослідника).
 • Стаж наукової роботи не менш 5 років.
 • Наявність наукових праць і патентів на винахід, опублікованих за останні 5 років не менше 7 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.
 
ЗАВІДУВАЧ  НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Вимоги до кваліфікації:
 • Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії.
 • Наявність вченого звання професора або старшого наукового співробітника (старшого дослідника).
 • Стаж наукової роботи не менш 5 років.
 • Наявність наукових праць і патентів на винахід, опублікованих за останні 5 років не менше 7 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.
 
Провідний науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації:
 • Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук).
 • Наявність вченого звання старшого наукового співробітника або доцента.
 • Стаж наукової роботи не менше 5 років.
 • Наявність за останні 5 років не менш як 7 наукових праць і патентів на винахід.
 • В якості наукового керівника бере участь в підготовці наукових кадрів.
 
Старший науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації:
 • Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук).
 • Наявність вченого звання старшого наукового співробітника або доцента.
 • Не менше 3 років досвіду роботи в науково-педагогічні сфері.
 • Наявність за останні 3 років не менш як 5 публікацій у фахових наукових виданнях або патентів на винахід.
 
Молодший науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації:
 • Вища професійна освіта.
 • Наявність наукового ступеню доктора філософії (кандидата наук) або завершення навчання в аспірантурі/магістратурі.
 
 
 
Перелік документів що подаються для участі у конкурсі:
1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена особова картка (встановленого зразка);
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
9) письмова згода на обробку персональних даних.
 
 
Документи приймаються
з 17 травня по 17 червня 2021 року
за адресою: м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а, 01042,
телефон 286-70-98, 285-28-21
Солом’яна Тетяна Сергіївна