ОГОЛОШЕННЯ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА Інституту
 
Відповідно до постанови Президії Національної академії правових наук України № 110/8 від 29 листопада 2019 року з 2 грудня 2019 року оголошений конкурс на заміщення посади директора  Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України.
Згідно Статуту Національної академії правових наук України (http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/Statut_NAPrNU.pdf): 
«92. Директор інституту обирається на зборах колективу наукових працівників інституту строком на п'ять років і затверджується загальними зборами НАПрН України. Одна і та сама особа не може бути директором інституту більш як два строки.
Кандидат на посаду директора інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.
До затвердження на посаді директора інституту загальними зборами НАПрН України президія призначає виконувача обов’язків директора інституту.
93. Вибори директора інституту проводяться на конкурсній основі.
Президія НАПрН України приймає рішення про оголошення конкурсу на заміщення посади директора інституту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку повноважень особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора інституту конкурс оголошується протягом тижня із дня утворення вакансії.
Президія НАПрН України в рішенні про оголошення конкурсу встановлює кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду директора інституту.
Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному вебсайті НАПрН України та інституту, в якому оголошується конкурс.
Президія НАПрН України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту приймає матеріали претендентів на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше половини фактичної чисельності штатних наукових працівників інституту (в тому числі ті, що працюють за сумісництвом).
Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість учасників зборів колективу наукових працівників інституту.»
Оголошення оприлюднено  на офіційному веб-сайті Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України  www.ndippp.gov.ua 2 грудня 2019 р. 
 
Документи приймаються з 02 грудня 2019 року протягом двох місяців за адресою: 
Президія Національної академії правових наук України
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70
тел.: (057) 704-19-01    факс: (057) 704-19-10   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г.Бурчака
Національної академії правових наук України
01042, м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а
телефон 286-70-98, E-mail: ndippp@adamant.net
 
Оголошує конкурс на наукову посаду, яка стане вакантною з 01.02.2020
 
Молодший науковий співробітник
Вимоги до кваліфікації: 
  • Вища професійна освіта.
  • Наявність наукового ступеню доктора філософії (кандидата наук) або завершення навчання в аспірантурі/магістратурі, або досвід роботи у галузі правничих наук не менше як 3 років.
  • Наявність не менше 2 публікацій у фахових наукових виданнях.
 
Перелік документів що подаються для участі у конкурсі:
1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена особова картка (встановленого зразка);
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
9) письмова згода на обробку персональних даних.
 
Документи приймаються
з 15 січня по 14 лютого 2020 року
за адресою: м. Київ, вул. М.Раєвського, 23-а, 01042,
телефон 286-70-98, 285-28-21
Солом’яна Тетяна Сергіївна