Наукові видання Інституту

Редакційна рада

Бакалінська Ольга Олегівна
д.ю.н., доцент
провідний науковий співробітник відділу правого забезпечення ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 
Бурило Юрій Павлович
д.ю.н., доцент
професор кафедри конституційного та адміністративного права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
 
Вінник Оксана Мар'янівна
д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, 
головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 
Галянтич Микола Костянтинович
д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, 
головний науковий співробітник відділа проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
 
Деревянко Богдан Володимирович
д.ю.н., професор
провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 
Заіка Юрій Олександрович
д.ю.н., професор, 
в.о. завідувача відділа проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 
Зайчук Олег Володимирович
д.ю.н., професор, дійсний член (академік) НАПрН України
головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 
Комаров В'ячеслав Васильовч
д.ю.н., професор, дійсний член (академік) НАПрН України, 
проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 
Костицький Василь Васильович
д.ю.н., професор, дійсний член (академік) НАПрН України, 
професор кафедри теорії права і держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Короленко Віталій Михайлович
к.ю.н., старший науковий співробітник
завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 
Король Володимир Іванович
д.ю.н., старший науковий співробітник
завідувач відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ
 
Крупчан Олександр Дмитрович
д.ю.н., професор, дійсний член (академік) НАПрН України
директор НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
 
Махінчук Віталій Миколайович
д.ю.н., професор, заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
 
Миронова Галина Анатоліївна
д.ю.н., старший науковий співробітник
відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
 
Примак Володимир Дмитрович
д.ю.н.
старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
 
Теплюк Михайло Олексійович 
доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Головного юридичного управління
 
Штефан Олена Олександрівна
д.ю.н., доцент
провідний науковий співробітник відділа юрисдикційних форм правового захисту суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
 

2021 рік

1. Гайдулін О. О. Інтерпретація в європейському контрактному праві: герменевтико-цивілістичні засади : монографія. Київ: Науково-дослідний інститут приват-
ного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2021. 597 с.

 

2020 рік

1. Бурило Ю. П., Вавженчук С. Я., Процишен М. В. Правове забезпечення цифрової економіки: навч. посібник. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф., академіка НАПрН України О. Д. Крупчана. Вид. 2-ге, перероб. К., 2020, 296 с.

2. Миронова Г. А. Модернізація цивільного законодавства у сфері надання медичної допомоги: Монографія / Г. А. Миронова. К., 2020. 200 с.

3. Волощук О. Т.,  Гетманцев М. О. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу : монографія / за заг. ред. док. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана.  К: 2020. 170 с

4. Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України: збірник матеріалів ІІІ науково-практичного круглого столу (м. Київ, 14 травня 2020 р.) / наук. ред. Бобрик В. І. К.: Електрон. текст. дані. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 148 с.

5. Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи : Збірник наукових праць за матеріалами XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. К.-Івано-Франківськ, 2020. 139 с.

6. Вінник О. М., Шаповалова О. В. Господарське право в умовах цифровізації економіки: навчальний посібник. За заг. ред.Вінник О. М. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України¸ 2020. 295 с. (Електронне видання)

7. Вінник О. М., Шаповалова О. В. Господарське право в умовах цифровізації економіки: навчальний посібник. За заг. ред. Вінник О. М. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України¸ 2020. 314 с.

8. Asia Life Sciences. Supplement 22. Number 1. 28 july 2020.

 

2019 рік

1. Міловська Н. В. Договірні зобов’язання зі страхування у цивільному праві України: проблеми теорії та практики. Монографія. К., 2019. 488 с.

2. Махінчук В.М. Державне підприємництво в системі ринкових відносин: монографіяМонографія. К., 2019. 260 с.

3. Гетманцев М. О. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України Глави 5 Розділу І «Докази та доказування», частина 2. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Електронні докази. Висновок експерта. Висновок експерта у галузі права. Забезпечення доказів. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 88 c.

4. Особливості правового забезпечення інтересів держави та суб’єктів приватного права в умовах системних суспільних криз: збірник наукових праць / За заг. ред. док. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана. К., 2019. 228 с.

5. Цифрова економіка та електронний бізнес: окремі проблеми правового регулювання. Збірник наукових праць. За заг. ред. О. М. Вінник. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019.

6. Гончаренко О. М. Саморегулювання господарської діяльності: питання теорії та практики: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 418 с.

7. Хоменко В. О.  Припинення господарських товариств у цивільному праві України : монографія / В. О . Х оменко. – Харків : Право, 2019. – 256 с.

 

2018 рік

Монографії:

1. Hryniak A., Pleniuk M., Kot O. Contractual regulation of the relations related to work performance. Monograph. Lambert Academic Publishing, 2018. 130 p. (5,5 д.а.).

2. Пленюк М. Д., Коструба А. В. Юридичні факти в доктрині приватного права України: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 281 с.

3. Вінник О. М. Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака.  2018.  224 с. https://doi.org/10.32849/978-617-7087-72-3

4. Бобрик В. І. Диференціація цивільного судочинства (проблеми теорії та практики): монографія. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 516 с.

5. Попович Т. Г. Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності: монографія. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Київ, 2018. 224 с. https://doi.org/10.32849/978-617-7087-66-2

6. Кочин В. В. Теоретико-методологічні основи адаптації законодавства України, що регулює відносини у непідприємницьких товариствах та установах, до acquis ЄС. Монографія. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. К., 2018. 128 с.

Збірники наукових праць:

1. Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства: Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2018 р., м.Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2018. 199 c.

2. Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства.  Збірник наукових праць. Випуск 1 / Беляневич О. А., Безух О. В., Бакалінська О. О. та ін., за ред. О. А. Беляневич.  К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2018.  210 с.

3. Міжнародно-правові та законодавчі засади реалізації й захисту прав та інтересів учасників приватних відносин в умовах збройних конфліктів: збірник наукових праць / За заг. ред. док. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Київ, 2018. 224 с. https://doi.org/10.32849/978-617-7087-67-9

Коментарі законодавства:

Безух О. В. «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Науково-практичний коментар. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 106 с.

Гетманцев М. О. Науково-практичний коментар Цивільного-процесуального кодексу України Глави 5 Розділу І «Докази та доказування», частини 1. Основні положення про докази. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 78 с.

 

2017 рік

Монографії:

1. Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. Київ: Алерта, 2017. 494 с.

2. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія / Васильєва В. А., Зеліско А. В., Луць В. В., Саракун І. Б., Сіщук Л. В. [та ін.]; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017. 612 с.

3. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України О. Д. Крупчана; наук. ред. А. Б. Гриняк. Київ, 2017. 334 с. 

4. Беляневич О. А., Мягкий А. В. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 330 с.

5. Штефан О. О. Цивільний процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 544 с.

6. Пожоджук Р. В. Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу: монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. – 218 с

Збірники наукових праць:

1. Забезпечення міжнародної приватноправової інтеграційної стратегії України: збірник наукових праць / За заг. ред. В. І. Короля та В. В. Кочина. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 2017. 208 с. https://doi.org/10.32849/978-617-7087-63-1

2. Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики. Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6–7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2017. 290 с.

3. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення. Збірник наукових праць. Випуск 5 / Беляневич О. А., Безух О. В., Бакалінська О. О. та ін., за ред. О. А. Беляневич. Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2017. 186 с.

4. Актуальні проблеми юрисдикційного захисту приватних прав та інтересів в умовах судової реформи / В. І. Бобрик, М. О. Гетманцев, А. П. Задорожна, В. М. Короленко, Б. В. Санін, О. О. Штефан / За заг. ред. В. І. Бобрика. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 144 с.

Коментарі законодавства:

1. Черненко О. А. Науково-практичний коментар Закону України «Про аудиторську діяльність». Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 50 c.

2. Миронова Г. А. Науково-практичний коментар Глави ІІ «Згода» Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (04.04.1997 р.). Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 97 с. https://doi.org/10.32849/978-617-7087-60-0

2016 рік

Монографії:

 1. Право власності на житло в Україні: доктрина та реалізація: Монографія / за заг. ред. Академіків НАПрН України О. Д. Крупчана та В. В. Луця. – К.: Науково-дослвдний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 246 с.

 2. Корпоративне право Польщі і України: монографія / Васильєва В.А., Ковалишин О. Р.; за ред. проф. В. А.Васильєвої. – Івано-Франківськ, 2016. – 250 с.

 3. Пленюк М. Д. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового регулювання: монографія / М. Д. Пленюк. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 358 с.

 4. Крупчан О. Д., Боярський Є. Д.  Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві України: Монографія / О. Д. Крупчан, Є. Д. Боярський, В. В. Проценко– К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. – 296 с.

 5. Кочин В. В. Непідприємницькі товариства та установи як форми цивільних відносин: монографія / В. В. Кочин. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 160 с.

Збірники та коментарі законодавства:

 1. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск 4 / Беляневич О. А., Бакалінська О. О., Гриняк А. Б. та ін.; за ред. О. А. Беляневич. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 200 с.

 2. Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня - 1 жовтня 2016 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2016. – 299 с.

 3. Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 308 с.

 4. Докази і доказування в окремих категоріях цивільних справ: збірник наукових праць / В. І. Бобрик, М. К. Галянтич, М. О. Гетманцев, О. В. Гетманцев, В. М. Короленко, Н. А. Новікова, М. О. Фролов, А. В. Шабалін, О. О. Штефан / За заг. ред. О. Д. Крупчана – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 192 с.

 5. Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування): матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 10 червня 2016 р.). – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 360с. 

 6. Коментар до визначень статті 1 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори повного або часткового морського міжнародного перевезення від 11 грудня 2008 року: Брошура / І. Р. Микита. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – 12 с.

 7. Науково-практичний коментар Закону України «Про захист економічної конкуренції»: матеріально-правові аспекти. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. –  132 с.

2015 рік

Монографії:

 1. Договори з виконання робіт в цивільному праві України: проблеми теорії і практики: монографія / За заг. ред. А. Б. Гриняка. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 402 с.

 2. Корпоративне право Австрії і України: монографія / Васильєва В.А., Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В.А.Васильєвої. – Івано-Франківськ, 2015. – 250 с.

 3. Кочин В. В. Цивільно-правові відносини участі суб’єктів підприємництва у саморегулівних організаціях: монографія / В. В. Кочин. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. –  128 с.

 4. Миронова Г. А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги : Монографія – Відп. ред. академік НАПрН України О. Д. Крупчан. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 309 с. https://doi.org/10.32849/978-617-7087-34-1 

 5. Резнік Г. О. Особисті немайнові права дитини (цивільно-правовий та сімейно-правовий аспекти): монографія / За наук. ред. О. Д. Крупчана / Г. О. Резнік. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 192 с.

 6. Сучасні тенденції розвитку спадкового права (порівняльно-правове дослідження) : Монографія / Ю. О. Заіка, Н. Б. Солтис, В. В. Проценко, Є. О. Рябоконь.  – Відп. ред. академік НАПрН України В. В. Луць. –К: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015.

Збірники та коментарі законодавства:

 1. Біленко М. С. Науково-практичний коментар § 3 глави 61 Цивільного кодексу України / М. С. Біленко. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 32 с.

 2. Заходи процесуального примусу: Науково-практичний коментар Глави 9 Розділу I Цивільного процесуального кодексу України: Брошура / С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, М. О. Гетманцев. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 14 с.

 3. Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2015. – 229 с.

 4. Кочин В. В. Науково-практичний коментар законодавства про саморегулівні організації в Україні / В. В. Кочин. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 48 с.

 5. Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України. Збірник наукових праць / За заг. ред. В. І. Короля. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2015. – 326 с.

 6. Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку. Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. С. Щербина (голова), В. І. Полюхович та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 176 с.

 7. Проблеми здійснення суб’єктивних прав: Матеріали круглого столу (14-15 березня 2015 р.). – Харків: ХНУВС, 2015. – 116 с.

 8. Рябова К. О. Науково-практичний коментар статей 1, 3, 19 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» / К. О. Рябова. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. –  25 с.

 9. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск 3 / Беляневич О. А., Бакалінська О. О., Гриняк А. Б. та ін.; за ред. О. А. Беляневич. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 212 с.

 

2014

Монографії:

 1. Примак В. Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності / Монографія. – К.: Юрінком Інтер. – 2014 р. – 432 с.

 2. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин: монографія / А. В. Коструба. – К.: Ін Юре, 2014. – 376 с.

 3. Бакалінська О. О. Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні: монографія / О. О. Бакалінська. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 374 с.

 4. Короленко В. М. Правове регулювання здійснення представницької функції профспілок в Україні: монографія / В. М. Короленко. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 171 с.

 5. Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України: монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 180с.

 6. Уніфікація та диференціація процедур цивільного, господарського та адміністративного судочинства: монографія / за заг. ред. В. І. Бобрика. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 200 с.

 7. Шемшученко С. О. Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти: монографія / Сергій Олегович Шемшученко – К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 22 д.а.

Збірники наукових праць:

 1. Договірне регулювання суспільних відносин. Статика та динаміка відносин власності: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 травня 2014 року / [В. В. Луць, Р. Б. Шишка, О. Г. Бондар, М. О. Ткалич та ін.] / За заг. ред. Р. Б. Шишки, О. Г. Бондаря. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 158 с.

 2. Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняль¬но-правова характеристика [текст]: Збірник наукових праць за матеріа¬лами Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 вересня 2014 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2014. – 229 с.

 3. Удосконалення правового регулювання статусу непідприємницьких організацій в Україні: Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу») / За заг. ред. М. К. Галянтича. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 72 с.

 4. Cпіввідношення приватних і публічних інтересів у сфері підприємницької діяльності. Зб. наук. праць / Ред. кол.: В. С. Щербина (голова), Т. В. Боднар та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 187 с.

 5. Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення: Збірник матеріалів круглого столу / За заг. ред. О. А. Беляневич – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 199 с.

 6. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск другий / Беляневич О. А., Берестова І. Е., Гриняк А. Б. та ін. / За ред. О. А. Беляневич – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 216 с.

 7. Європейська конвенція з прав людини та судочинство в Україні: збірник наукових праць / За ред. В. І. Бобрика – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 200 с.

 8. Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За заг. ред. В. І. Короля. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – 287 с.

Коментарі законодавства:

 1. Пленюк М. Д. Науково-практичний коментар параграфа 2 глави 61 Цивільного кодексу України / М. Д. Пленюк. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 21 с.

 2. Відновлення втраченого судового провадження: Науково-практичний коментар Розділу IX Цивільного процесуального кодексу України: Брошура / С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, С. П. Хіміч. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 20 с.

 

2013

Монографії:

1. Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія / В. В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 320 с.

2. Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 358 с.

3. Гриняк А. Б. Теоретичні засади правового регулювання підрядних зобов’язань у цивільному праві України: монографія / А. Б. Гриняк. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 374 с.

4. Кочин В. В. Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права [Текст]: монографія / За наук. ред. М. К. Галянтича / В. В. Кочин. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 200 с.

5. Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин: монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця . м. Київ, 2013 р. – 194 c.

6. Безух О. В. Теоретичні проблеми правового регулювання відносин економічної конкуренції в Україні – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2013. – 270 с.

7. Черненко О. А. Правове становище державних підприємств в Україні: монографія / О. А. Черненко. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака  НАПрН  України, 2013. –  202 с.

8. Король В. І. Правове забезпечення зовнішньоекономічної стратегії України (теоретико-методологічні та прикладні засади державно-правового прогнозування: монографія / В. І.Король. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 415 с.   https://doi.org/10.32849/978-966-7509-96-5

9. Уніфікація та диференціація загальних положень цивілістичного процесуального законодавства України [Текст]: монографія / за заг. ред. В. І. Бобрика. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 190 с. (10,5 д.а.)

Збірники наукових праць:

1. Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства [Текст]: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 12–13 квітня 2013 р.): У 2-х частинах. – Частина перша: «Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади. Розбудова системи місцевого самоврядування України в умовах здійснення політичної реформи» – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 377 c. Частина друга: «Вплив вимог Європейської конвенції з прав людини на вітчизняне судочинство в адміністративних, цивільних і господарських справах. Актуальні проблеми здійснення адміністративного, цивільного та господарського судочинства» – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 240 с.

2. Договірне регулювання суспільних відносин: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19 – 20 квітня 2013 року / За заг. ред. Т. О. Коломієць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 128 с.

3. Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації): Збірник наукових праць / За заг. ред. М. К. Галянтича. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013.

4. Корпоративні правочини: Збірник наукових праць / НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за заг. ред. д.ю.н., академіка НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ. – 2013.

5. «Права особи і правові механізми їх реалізації в сфері господарювання» / Зб. наук. праць / Під. ред. академіка НАПрН України, д.ю.н., професора В. С. Щербини (голова) – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. –  302 с.

6. «Діалектика приватних і публічних інтересів в державному регулюванні економіки» / За матеріалами «круглого столу» 8 листопада 2013 р. / Під. ред. академіка НАПрН України, д.ю.н., професора В. С. Щербини – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. –  286 с.

7. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах // Збірник матеріалів Міжнародного науково-теоретичного круглого столу «Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах», 29 листопада 2013 р., м. Хмельницький.

8. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення [Текст]: збірник наукових праць/ Беляневич О. А., Берестова І. Е., Бобрик В. І. та ін., за ред. О. А. Беляневич. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. БурчакаНАПрН України, 2013. – 220 с.

9. Актуальні проблеми української цивілістики [Текст]. Матеріали круглого столу (28–29 червня 2013 р.). – К.: Науково-дослідний інститут приватногоправа і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 102 c.

Коментарі законодавства:

1. Гриняк А. Б. Науково-практичний коментар § 1 глави 61 Цивільного кодексу України / А. Б. Гриняк. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 65 с.

2. Галянтич М. К., Кочин В. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про громадські об’єднання» / М. К. Галянтич, В. В. Кочин. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013.

3. Бесарабчик В. О., Лапечук П. І., Попович Т. Г. Науково-практичний коментар статей 373, 374 Цивільного кодексу України та статей 83, 84 Земельного кодексу України щодо права власності на землю держави та органів місцевого самоврядування: Брошура [Текст] / В. О. Бесарабчик, П. І. Лапечук, Т. Г. Попович / За заг. ред. академіка НАПрН України, доктора юридичних наук В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 42 с.

4. Відповідальність суб’єктів господарських відносин. Законодавство. Коментар. Судова практика. [Текст] / О. А. Беляневич, І. М. Жуков, С. А. Кузьміна, В. С. Щербина, коментар; Л. О. Панькова, упорядкування. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 392 с. 

5. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі[Текст]: Науково-практичний коментар Глави 2 Розділу 3 Цивільного процесуального кодексу України: Брошура / С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, С. П. Хіміч. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 56 с.

 

2012

Монографії:

 1. Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав [текст]: Монографія / За заг. ред. академіків НАПрН України О. Д. Крупчана та В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 400 с.

 2. Пленюк М. Д. Строки і терміни у договорах про виконання робіт (цивільно-правовий аспект) [текст]: Монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 140 с.

 3. Первомайський О. О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики [текст]: Монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 257 с.

 4. Теоретико-методологічні засади диференціації та уніфікації в цивільному, господарському й адміністративному судочинстві в Україні: Монографія / За заг. ред. В. І. Бобрика. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 170 с.

 5. Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій : Монографія / За заг. ред. О. Д. Крупчана. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – Передано до друку.

 6. Солтис Н. Б.  Житлові права у спадкових правовідносинах [текст]: монографія / Н. Б. Солтис. − К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН  України, 2012. – 170 с. – Рекомендовано до друку Вченою радою НДІ приватного права і підприємництва НАПрНУ (протокол №2 від 29.02.2012 р.).

 7. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права : монографія / за заг. ред. Ю. В. Білоусова. ― К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012.

 8. Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України: господарсько-правовий механізм: монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 337 с. 

Збірник наукових праць:

 1. Актуальні питання правового регулювання участі суб’єктів публічного права в приватних відносинах [текст]: збірник наукових праць / За ред. акад. НАПрН України О. Д. Крупчана, доц. О. О. Первомайського.− К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 255 с.

 2. Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль: Астон, 2012. – 300 с

 3. Берестова І.Е., Шаркова Г.Ю. Правове регулювання надання консалтингових послуг у сфері аудиту та інжинірингу: брошура. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 56 с. – Рекомендовано до друку Вченою радою НДІ приватного права і підприємництва НАПрНУ (протокол № 3 від 28.03.2012 р.).

 4. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин (21–22 вересня 2012 р., м. Івано-Франківськ) [текст]: Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник наукових праць / Ред. кол.: О. Д. Крупчан, В. В. Луць, В. А. Васильєва, І. Б. Саракун. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 166 с.;

 5. Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку [текст]. Збірник наук. праць / За редакцією академіків національної академії правових наук України Крупчана О.Д., Скрипнюка О.В.. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 200 с.

 6. Задорожна С.Ф. Вирішення комерційних спорів: альтернативи державному судочинству [текст]: брошура. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – 48 с. – Рекомендовано до друку Вченою радою НДІ приватного права і підприємництва НАПрНУ (протокол № 11 від 28.11.2012 р.).

 7. Засоби державного регулювання господарської діяльності [текст]. Зб. наук. праць / Ред. кол.: В. С. Щербина (голова), Т. В. Боднар та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 184 с.

 8. Збірник наукових праць Бучацького інтитуту менеджменту і аудиту. − Бучач. − 2012. − № 8. − 353 с.

 9. Міжнародний комерційний арбітражний суд: відповідність сьогоденню [текст]: Збірник наукових праць / За ред. О. Д. Крупчана. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 357 с.

 10. Приватне право і підприємництво [текст]. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (Гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. – К., 2012.– 212 с.

 11. Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав (5–6 жовтня 2012 р., м. Севастополь) [текст]: науково-практичний круглий стіл. Збірник наукових праць / Ред. кол.: Луць В. В., Шишка Р. Б., Солтис Н. Б. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 234 c.

 12. Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин [текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України (проведеної спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника 23-24 вересня 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2012. – 189 с. / Ред. кол. О.Д.Крупчан, В.В.Луць, В.А.Васильєва, І.Б.Саракун.

 13. Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах [текст]: збірник наукових праць / За ред. О. Д. Крупчана, Ю. В. Білоусова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 212 с.