НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України від початку свого створення у 1996 р. всебічно вивчає і розробляє фундаментальні та прикладні теми правових досліджень з нагальних проблем приватного права і підприємництва. Науковий пошук охоплює всі основні аспекти цих важливих і складних проблем. За цей час виконано значний обсяг науково-дослідницької праці. Результати проведених наукових досліджень знайшли своє практичне втілення у монографіях, науково-практичних посібниках, наукових статтях, коментарях до законів, а також проектах нормативно-правових актів, висновках і рекомендаціях, внесених до відповідних комітетів Верховної Ради України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, органів державної влади та місцевого самоврядування в Києві та інших регіонах України.

   У 2005–2012 рр. переважна більшість наукових досліджень була присвячена розробці сучасних методологічних підходів до розуміння приватного права. Отже, за цей період наукова діяльність була спрямована на: 1) розроблення фундаментальних та прикладних аспектів цивільного права та цивільного процесу; 2) визначення кола сучасних проблем договірних правовідносин; 3) розвиток сучасного житлового права; 4) дослідження актуальних питань господарського права; 5) сучасних тенденцій міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країна.

   Наукова діяльність у сфері методології приватного права спрямовувалась на вирішення проблем методологічного забезпечення приватного права як соціально-природного та юридичного явища, проблем взаємозв’язку приватного права і публічного в сучасних галузях права, а також проблем методології міжнародного приватного права. На шляху проведення таких досліджень значну увагу було приділено:

– розробленню науково-обґрунтованої методології приватного права, спрямованої на реалізацію положень Цивільного кодексу України;

– дослідженню теоретико-методологічних засад та тенденцій розвитку приватного права відповідно до стандартів Європейського Союзу;

 – формуванню механізму захисту прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб;

– розмежуванню понять приватного і публічного права;

– визначенню місця та ролі приватного і публічного права в сучасних галузях права;

– методологічним проблемам права інтелектуальної власності в Україні.

   Дослідження вчених Інституту присвячені загальним проблемам приватного права, у тому числі, в межах договірного, житлового та корпоративного та інших інститутів цивільного права. Пріоритетний напрямок наукового пошуку складає методологія приватного права, відповідно до чого було започатковано проведення юридичної Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам методології приватного права та методологічним засадам приватного права (2004, 2009 рр.).

   Послідовність у визначенні тематики, методів і прийомів досліджень зберігається і вдосконалюється протягом всього періоду становлення та розвитку Інституту завдяки праці видатних вчених-юристів, насамперед, директорів установи Володимира Миколайовича Селіванова доктора юридичних наук, члена-кореспондента НАПрН України, Василя Васильовича Костицького доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України та Олександра Дмитровича Крупчана доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, а також класиків вітчизняної цивілістики докторів юридичних наук, які свого часу працювали в Інституті, академіків Опанаса Андроновича Підопригори та Михайла Йосиповича Штефана.

   Вагомим напрямком діяльності школи є підготовка висококваліфікованих кадрів у галузі цивільного права. Інститутом створені всі умови для повноцінного навчання, публікування результатів дисертаційних досліджень у фаховому виданні Інституту («Приватне право і підприємництво») та винесення на розгляд спеціалізованого вченої ради, яка створена і функціонує в Інституті, своїх дисертаційних досліджень з цивільного права.

   Наукова школа Інституту забезпечує ефективне засвоєння і дослідження її вченими актуальних проблем з названих наукових напрямів. За нетривалий час свого існування вже сформовані власні покоління цивілістів, наукова робота яких характеризується значною кількість праць у формі фахових статей та монографій, наукових коментарів законодавства, широтою проблемно-тематичного функціонування, підтриманням традицій і цінностей, а також забезпеченням спадкоємностей.

   Завдяки вірно обраним напрямам діяльності цивілістичної школи Інституту науковий колектив в подальшому планує проводити масштабні науково-практичні заходи із залученням широкого кола фахівців права, публікувати монографічні видання за тематикою досліджень, здійснювати підготовку науковців-правників, забезпечувати наукове супроводження законопроектів, надавати правові експертизи з метою просвіти населення України з питань приватноправового регулювання суспільних відносин.

Основними напрями досліджень Інституту на сьогодні є:

Шляхи удосконалення правового регулювання відносин власності в Україні (РК № 0113U001117).

Напрямки удосконалення корпоративного законодавства в сучасних умовах (РК № 0113U001115).

Договірне регулювання приватноправових відносин у цивільному праві України (РК № 0116U000174)

Удосконалення правового регулювання статусу непідприємницьких організацій в Україні (РК № 0113U001119).

Забезпечення оптимального співвідношення приватних і публічних інтересів в державному регулюванні підприємницької діяльності (РК № 0113U001122).

Наукові підходи до вдосконалення цивільного та господарського судочинства в світлі судової реформи (РК № 0116U000159).

Правове забезпечення регіональних інтеграційних стратегій України в контексті модернізаційної політики держави (РК № 0113U001118).

Правове забезпечення стабільності цивільного обороту (РК № 0113U001121).