Круглий стіл

18 грудня відбувся науково-практичний «круглий стіл» на тему: «Актуальні проблеми участі непідприємницьких організацій у цивільних відносинах».

Питання, які виносилися на обговорення, стосувалися загальних засад участі непідприємницьких організацій у цивільних відносинах; участі непідприємницьких організацій у майнових відносинах; особливостей участі непідприємницьких організацій у зобов’язальних відносинах; особливостей участі непідприємницьких організацій у деліктних відносинах. До участі доличилися такі науковці як Галянтич Микола Костянтинович, Луць, Володимир Васильович, Гриняк Андрій Богданович, Борисова Валентина Іванівна, Шишка Роман Богданович, Кочин Володимир Володимирович, Гелич Алла Олександрівна, Зозуляк Ольга Ігорівна, Шаркова Ганна Юріївна, Печений Олег Петрович, Резніченко Семен Васильович, Філатова Наталія Юліївна, Хімченко Світлана Василівна, а також молоді дослідники: Борисов Ігор Вячеславович, Бесарабчик Влада Олександрівна, Кацюба Карина Валеріївна, Парута Юлія Іванівна.

Зокрема, з доповідями виступили Галянтич М. К., заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (Кондомініум як форма непідприємницького товариства), Луць В. В., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Непідприємницькі організації як предмет наукових досліджень, правового регулювання та навчальна дисципліна), Гриняк А. Б., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем договірного права НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Правовий статус саморегулівних організацій в сфері виконання будівельних робіт). Крім того, цікавими були доповіді гостей Інституту, зокрема, Шишка Р. Б., завідувач сектора інтелектуальної власності та інноваційних технологій Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, професор (Єдність і диференціація непідприємницьких юридичних осіб), Філатова Н. Ю., асистент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (Виконання непідприємницькими товариствами публічно-владних повноважень і його вплив на цивільну правосуб’єктність таких товариств (на прикладі саморегулівних організацій), Парута Ю. І., здобувач НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи – цивільно-правова модель).

Окрім широкого обговорення проблем участі непідприємницьких орагнізацій планується видання збірника наукових доповідей та повідомлень.

Тому, запрошуємо долучитися до підготовки цього видання та надати до 1 лютого 2016 року (включно) тези доповідей та повідмлень на адресу: [email protected]

Вимоги до оформлення:

- обсяг – до 5-ти аркушів формату А4, а також ідентичний електронний варіант, виконаний у редакторі MS-Word;

- шрифт – Times New Roman, 14 кегль через 1,5 інтервали;

- поле з усіх боків – 2 см;

- на першій сторінці у правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, науковий ступінь, вчене звання автора;

- другий рядок, вирівняний по центру,   – назва доповіді (великими буквами жирним шрифтом );

- далі – текст, вирівняний по ширині;

- посилання у тексті у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела у списку літератури та сторінки;

- використані наукові і документальні джерела слід навести у кінці тез під заголовком «Література».

 

 

 

Фото: Бернацький М. В.