Календар наукових заходів

КАЛЕНДАР

наукових заходів Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України