Відділ методології приватноправових досліджень

Основним завданням Відділу є проведення комплексних фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань у галузі приватного права, вироблення нових та застосування існуючих методологічних засад дослідження приватноправових відносин, опрацювання новітніх методів наукового пізнання, дослідження теорії та історії приватного права, його сутності, джерел та перспектив розвитку.

Для виконання основного завдання Відділ здійснює:

- фундаментальні та прикладні дослідження;

- підготовку та організацію видання наукових робіт (монографій, збірників наукових праць, коментарів законодавства, статей);

- розробку проектів нормативно-правових актів;

- методологічне забезпечення підготовки наукових кадрів;

- організацію наукових заходів;

- налагодження та підтримку звʼязків з науковими та освітніми інституціями України та іноземних держав, іншими зацікавленими організаціями на предмет співпраці у сфері методології приватноправових досліджень;

- організацію видавничої діяльності і виготовлення видавничої продукції.

 

Співробітники відділу:

Кочин Володимир Володимирович, к.ю.н. - завідувач наукового відділу;

Майданик Роман Андрійович, д. ю. н., професор, академік НАПрН України - провідний науковий співробітник (за сумісництвом);

Ромовська Зорислава Василівна, д.ю.н., професор - провідний науковий співробітник відділу (за сумісництвом);

Бобрик Володимир Іванович, к. ю. н., с. н. с. - старший науковий співробітник відділу;

Бернацький Микита Віталійович, к.ю.н. - науковий співробітник відділу;

Гайдулін Олександр Олександрович, к. ю. н., к. філос. н., доц. - старший науковий співробітник відділу (за сумісництвом);

Пижова Олена Вікторівна - молодший науковий співробітник відділу;

 

Фундаментальна тема дослідження відділу: Приватноправові проблеми реалізації євроінтеграційної стратегії України (РК № 0117U002140).

Термін виконання: 01.01.2017–31.12.2020.

Керівник теми: Кочин Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, завідувач відділу.

Основною метою дослідження є формування науково обґрунтованих підходів до адаптації законодавства України у сфері правового регулювання приватних відносин до законодавства ЄС, забезпечення гармонізації приватноправової складової правової системи України з положеннями уніфікованих (модельних) актів європейського приватного права, а також впровадження правових моделей, здатних забезпечити верховенство  права у приватних правовідносинах.

В процесі досягнення визначеної мети передбачається вирішення таких основних завдань:

– розкрити систему принципів приватного права та встановити форми належного втілення цих принципів у різних видах приватноправових відносин;

– встановити приватноправові компоненти законодавства ЄС, до якого має бути адаптоване законодавство України, й визначити методологічні засади адаптації відповідних норм вітчизняного права;

– виробити науково обґрунтовані підходи до визначення правового статусу суб’єктів приватного права, зокрема юридичних осіб певних організаційно-правових форм;

– висвітлити основні тенденції формування європейського приватного права й екстраполювати їх на перспективи розвитку вітчизняного приватного права в частині правового регулювання приватних відносин;

– змоделювати такі механізми реалізації й захисту приватних прав та інтересів, які гарантують додержання принципу верховенства права і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема у частині прав особи на ефективний засіб юридичного захисту і справедливий суд.