Вчена рада Інституту

 
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
 
В РОЗРОБЦІ...