Випуск 18 (2018 рік)

Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 18, 2018 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін.  К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2018.  214 с.

Зміст

Крупчан О. Д. Антиетатизм приватного права

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Луць В. В. Системоутворююча роль категорії «договір» у приватному праві України

Бобрик В. І. Методологічні підходи до поняття «диференціація» в юридичній науці

Кочин В. В. Цивільно-правова таксономія юридичних осіб приватного права - Kochyn V. Civil Law Taxonomy of Legal Entities of Private Law

Первомайський О. О. Кодифікація цивільного законодавства: проміжні результати та подальші перспективи

Примак В. Д. Система санкцій об’єктивного цивільного права

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Барбара В. П. Особливі риси структури корпоративних правовідносин у цивільному праві України

Беляневич О. А. Особливості припинення іпотеки за участю майнового поручителя - Belianeych O. Special aspects of termination of mortgage with the involvement of the property surety provider

Бесарабчик В. О. Цивільна правосуб’єктність закладу дошкільної освіти

Бичкова С. С. Заочний розгляд цивільної справи: сутність та умови

Гетманцев М. О. Законний інтерес в науці цивільного права

Дмитренко В. Ю. Динаміка іпотечного зобов’язання на стадії його виконання - Dmitrenko V. Dynamics of the mortgage obligation at the stage of its execution

Кот О. О. Особливості захисту особистих та інших немайнових прав

Лапечук П. І., Попович Т. Г. Проблеми забезпечення земельних прав в умовах регіональної нестабільності - Lapechuk P., Popovych T. Problems of providing land rights in the conditions of regional instability

Левківський Б. К. До питання посилення захисту прав дитини на утримання

Левківська С. А. Переважні права батьків в сімейному праві України

Миронова Г. А. Реформування інституту недієздатності в Україні

Помазанов А. В. Касаційне провадження у цивільному процесі України в контексті міжнародних стандартів судочинства

Резнік Г. О. Особливості реалізації повнолітніми дочкою, сином права на утримання

Сидоренко Д. І. Про підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством України та інших держав Європи

Сіщук Л. В. Управління корпоративними правами до прийняття спадщини

Скрипник В. Л. Немайнові блага як об’єкти цивільних прав - Skrypnyk V. Intangible weal as an object of civil law

Шабалін А. В. Процесуальні питання апеляційного перегляду деяких ухвал у спрощеному цивільному судочинстві

Шевченко О. М. Релігійні організації як засновники навчальних закладів державного стандарту освіти

Штефан А. С. Речові докази у цивільному процесі - Shtefan A. Material evidence in the civil proceedings

Штефан О. О. Витоки вчення про позов

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Гриняк А. Б. Особливості договірного регулювання приватноправових відносин

Гуцуляк В. К. Умови договору підряду на проведення пошукових робіт

Диба О. В. Правова характеристика договору підряду на проведення проектних робіт

Заіка Ю. О. Договір охорони в системі цивільних договорів - Zaika Y. Security agreement in system of civil agreements

Карнаух В. С. Розуміння свободи договору в контексті вчення про переддоговірні правовідносини - Karnaukh V. The understanding of freedom of contract within the conception of precontractual legal relationships

Міловська Н. В. Виникнення та етапи розвитку договірних відносин страхування

Федорченко Н. В. Роль договору у сфері надання туристичних та готельних послуг

Хобор Р. Б. Спірні питання укладення шлюбного договору за сімейним законодавством України

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К., Тилик Т. М. Поняття житлових прав

Гриняк О. Б. Особливості державної реєстрації права спільної власності подружжя на житло

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Васильєва В. В. Приватизація та корпоратизація: відмінність процесів і правових наслідків - Vasylieva V. Privatization and corporatization: difference between processes and legal consequences

Вишневська Ю. В., Гаєвець М. В. Удосконалення корпоративного управління в ПАТ «Українська залізниця»

Вінник О. М. Цифрова економіка: проблеми комплексного правового забезпечення

Дрішлюк В. І. Принципи здійснення господарського судочинства в світлі судової реформи 2017 року

Popovych T. International vision of standardization as means of regulating economic entities of terms of instability and globalization

Черненко О. А. Створення наглядових рад у державних підприємствах

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Король В. І. Міжнародна та внутрішньодержавна підсудність справ у спорах за зовнішньо-економічними контрактами - Korol V. International and domestic jurisdiction over disputes arising out of international commercial contracts

Микита І. Р. Універсальна та регіональна уніфікація у сфері міжнародного морського перевезення вантажів

Пленюк М. Д. Деякі форми міждержавного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Pozhodzhuk R. Internationalization of consumer law and consumer protection