Випуск 17 (2017 рік)

Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 17, 2017 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2017. – 185 с.

Зміст

Крупчан О. Д.  Публічна сфера і право публічної власності - Krupchan O.  Public sphere and public property law

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Беляневич О. А.  Проблеми захисту права власності Українського народу Belianevych O.  Problems of the protection of the right of ownership of the Ukranian people

Вінник О. М.  Проблема ефективності правового регулювання корпоративних відносин в умовах ринкової економіки та громадянського суспільства - Vinnyk O. The problem of efficiency of the Ukrainian corporate legislation in the condition of  market economy and civil society

Король В. І. Концептуальні та методологічні аспекти аналізу правового регуляторного впливу у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання - Korol V. Conceptional and methodolocal aspects of impact assesement in the field of economic entyties’ state aid

Kochyn V.  Private foundation as legal entity: national legal doctrine and European legislative experience

Лапечук П. І., Попович Т. Г., Головко Д. Є.  Впровадження результатів наукових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України у законотворення - Lapechuk P., Popovich T. , Golovko D. Implementation of results of scientific research institute in lawmaking

Миронова Г. А.  Права пацієнтів із психічними розладами: міжнародні стандарти та вітчизняне законодавство

Примак В. Д.  Обставини, що звільняють від обов’язку відшкодувати завдану шкоду, у вітчизняному праві та за принципами європейського деліктного права - Prymak V. Defences from damages in national Ukraine law and principles of european tort law

Сіщук Л. В. Сутність корпорації у корпоративному праві України: теоретичний аспект

IIЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Бесарабчик В. О. Поняття та ознаки дошкільних навчальних закладів як учасників цивільних відносин

Бобрик В. І.  Цивільна юрисдикція крізь призму частини третьої статті 124 Конституції України

Гарієвська М. Б.  Окремі аспекти відводу судді у цивільному процесі

Гетманцев М. О. Інтерес у цивільному процесуальному праві зарубіжних країн - Getmantsev M. Іnterest in the civil procedural law of foreign countries

Короленко В. М.  Недосконалість загальних положень про зловживання процесуальними правами у проекті ЦПК України

Кот О. О.  До питання про захист прав інтелектуальної власності

Левківський Б. К.  Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами

Лузан Т. Л.  Правові засади регулювання встановлення факту родинних відносин в окремому провадженні

Новікова Н. А.  Усна та письмова форми показань свідків у цивільному процесі

Первомайський О. О.  Невиконання позитивних обов’язків держави щодо захисту права власності як умова цивільно-правової відповідальності

Пижов О. М., Грохольський О. О.  Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні (цивільно-правові аспекти)

Шабалін А. В.  Спрощене судочинство: європейський досвід - Shabalin A.  The court order proceedings: еuropean practice

Штефан О. О.  Речові докази у цивільних справах, що виникають зі спірних авторсько-правових відносин

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Васильєва В. В. Правова природа корпоративного договору

Гриняк Т. В.  Поняття та види порушень перевізником зобов’язань за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом

Дмитренко В. Ю.  Особливості виконання іпотечного зобов’язання - Dmitrenko V. Specifics of the execution of the mortgage obligations

Міловська Н. В.  Правовий статус вигодонабувача за договором страхування цивільної відповідальності - Milovska N. Legal status of the beneficiary under the insurance contract of civil liability

Пленюк М. Д. Поняття та ознаки юридичних фактів у доктрині зобов’язального права

Цопіна Н. Л. Історичні аспекти розвитку зобов’язальних відносин довічного утримання (догляду)

Чудик-Білоусова Н. І. Договірне регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення в сучасних умовах

IVЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Бернацький М. В. Припинення права користування житлом особами-невласниками, зареєстрованими в ньому

Галянтич М. К.  Систематизація договорів в сфері реалізації права користування житлом - Galyantich N. Ordering of treaties in the sphere of realization of the right of tenure

Гриняк А. Б., Гриняк О. Б. Будівництво та специфікація як підстави виникнення права власності на житло

VПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Безух О. В. Методологічні основи правового регулювання приватних економічних відносин в умовах ринку

Попович Т. Г. Господарська діяльність в умовах дії  Угоди про асоціацію України з ЄС - Popovich T. Economic activity in conditions of the association agreement with the EU Ukraine

Черненко О. А.  Недобросовісна реклама в конкурентних правовідносинах.

VIМІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Білоусов Ю. В.  Формування державної політики у сфері виконання судових рішень за міжнародними зобов’язаннями України

Микита І. Р.  Поняття юрисдикції в міжнародному приватному праві

Нагнибіда В. І.  Звернення в арбітраж як суб’єктивне право

Резнік Г. О.  Міжнародно-правова регламентація особистих немайнових прав дитини

Пожоджук Р. В., Пожоджук Т. Б.  Fashion law як  нове у праві

Троцька В. М. Основні тенденції розвитку міжнародного права в контексті вільного використання творів у цифровому середовищі - Trotska V. Main development trends the international law in the context of free use of works in the digital environment