Випуск 16 (2016 рік ювілейний)

Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 16, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. – 160с.

Зміст

Крупчан О. Д. Методологічні виміри сучасного вітчизняного приватного права

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Безух О. В.  Господарський (комерційний) та цивільний обороти: сутність та відмінності в умовах ринкової економіки Bezukh A. Economic (business) and public circulation: the nature and differences in market economy

Беляневич О. А.  Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України - Belianevych O. The concept of legitimate expectations and problems of its application by courts of Ukraine

Король В. І.  Міжнародно-правові детермінанти модернізації правової політики України у сфері економічної безпеки держави і суб’єктів господарювання - Korol V. Ukrainian law policy in the field of the state and business entities economic security modernizaton internatonal and law determinants

Lutts V. V. Phenomenon of a contract in civil law

Махінчук В. М.  Визначення контролюючих корпорацію осіб крізь призму доктрини зняття корпоративної вуалі (piercing/lifting the corporate veil) - Makhinchuk V. Determination controlling people through a corporation prism doctrine of «piercing / lifting the corporate veil» (lifting the corporate veil).

Миронова Г. А.  Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у медичній сфері: деякі питання методології - Myronova G. The legal and personal regulation of the personal non-property relations of the medical sphere – the methodological issues

Примак В. Д.  Непереборна сила як обставина, що звільняє від цивільно-правової відповідальності: порівняльно-правовий вимір - Prymak V. Force majeure as a circumstance that exempts from civil liability: сomparative law aspects

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Васильєва В. В. Проблеми спадкування частки спадкоємця за заповітом у випадку його смерті до відкриття спадщини в Україні та країнах англо-американської правової системи - Vasylieva V. The problems of the share inheritance in case when one of devisees dies before testator in ukrainian and anglo-american law

Гетманцев М. О. Уніфікація процесуального права як один з наукових   підходів до вдосконалення науки цивільного права - Hetmantsev М. Unification of procedural law as one of the scientific approaches to improve the science of civil procedural law

Калаур І. Р.  Сучасні тенденції щодо форми заповіту - Kalaur I. Modern trends in the form of the will

Kochyn V. V.  The concept and features of non-entrepreneurial society

Лапечук П. І., Бесарабчик В. О.  Організаційно-правове забезпечення екологічних фондів - Lapechuk P., Besarabchik V. Organizational and legal maintenance functioning of ecological funds

Левківський Б. К.  Забезпечення гендерної рівності у спорах про визначення місця проживання дитини - Levkivskiy B. Gender equality in disputes about the definition of residence of the child

Лузан Т. Л.  Рішення суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в сімейних відносинах

Первомайський О. О. Проблеми тлумачення та застосування норми статті 329 ЦК України

Пленюк М. Д. Роль юридичних фактів у цивільно-правових зобов’язаннях - Plenyuk M. The role of legal facts in civil legal obligations

Пожоджук Р. В.  Дифузні права фізичної особи – споживача електричної енергії  - Pozhodzhuk R. Diffuse rights of individual electricity consumer

Резнік Г. О.  Право на захист особистих немайнових прав дитини - Reznik G. The right to protection of personal non-property rights of the child

Шевченко О. М.  Правове  забезпечення рівного доступу до здобуття середньої освіти у формі екстернату - Shevchenko O. The legal providing of equal access to the receipt general secondary education in form external – school classes

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Гриняк А. Б.  Договір підряду як регулятор підприємницьких відносин у сфері виконання робіт - Hrynyak A. A contractor's agreement as a regulator of business relationships in the sphere of execution of works

Кицик Я. Р.  Використання примірних та типових договорів у  галузі електроенергетики України - Kytsyk Y. Some problems using sample and standard contracts in the energy sector

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К.  Матеріальний та процесуальний зміст захисту житлових  прав фізичних осіб - Haliantych M. Material and procedural content of housing rights of individuals

Корнієнко Ю. І.  Право власності на об’єкти незавершеного будівництва - Korniienko Y. Property rights of object under construction

Рябова К. О. Особливості правового статусу членів житлово-будівельного кооперативу - Riabova K. Features of the legal status of members of the HBC

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Полюхович В. І.  Основні напрями розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання на ринках паливно-енергетичного комплексу України - Polyukhovych V. The main directions of development of competition and antitrust regulation in the markets of fuel and energy complex of Ukraine.

Попович Т. Г.   Зміна правових засад у сфері технічного регулювання в Україні відповідно до вимог ЄС - Popovich T. Change in legal bases of technical regulation in ukraine according to eu requirements

Сергійко О. В.  До питання дерегулювання  підприємницької діяльності - Sergiyko E. Level and direction of deregulation business

Черненко О. А.  Проблеми законодавчого визначення кворуму загальних зборів господарських товариств - Chernenko О. Quorum problems in business associations

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Курзинска-Сингер Е.  Гармонизация права как процесс правовых заимствований - Kurzinsky-Singer E. Harmonisation of law as a legal process of borrowing

Микита І. Р.  Проблеми вибору застосованого права до договору міжнародного морського перевезення вантажу - Mykyta I. Problem of choice of applicable law to contract of carrying goods by sea