Випуск 13 (2014 рік)

 Зміст

Крупчан О. Д. Сучасні завдання цивілістичної науки в Україні

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гринько С. Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем європейських країн

Довгерт А. С. Законодавство України з міжнародного приватного права: джерела запозичення

Кологойда О. В. Теоретична концепція фондового права та його місце в системі права України

Примак  В. Д. Взаємодія засад справедливості, розумності й добросовісності  при  визначенні змісту деліктоздатності суб’єктів цивільного права

Шишка Р. Б. Проблема зловживання правом в сучасному цивільному праві

Щербина В. С. Публічні й приватні інтереси в господарських відносинах

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Берестова І. Е. Щодо процесуальної природи та порядку пред’явлення ухвали господарського суду про розстрочку виконання рішення суду

Дрішлюк А. І. Норми моралі в системі джерел цивільного права України

Єсауленко Н. В. Спадкування паю виробничого кооперативу

Закорецька Л. О. Права суб’єкта інтелектуальної власності  на винахід за законодавством України та Австрії

Клімовський С. С. Цивільно-правові способи захисту права на особисті папери

Козловська Л. В. Прийняття та відмова від спадщини як здійснення суб’єктивного права спадкування

Косовський Л. М. Поняття та правова природа іноземного елемента в цивільному судочинстві України

Кочин В. В. Категорія «особа» у приватному праві

Лапечук П. І., Попович Т. Г., Бесарабчик В. О. Щодо розмежування земель держави та територіальних громад

Левківський Б. К. Інститут дитячого омбудсмена в системі юрисдикційного захисту

Литовченко Л. А. Розсуд, інтерес і суб’єктивне право у взаємозв’язку і співвідношенні в цивільному праві України

Миронова Г. А. Право на медичну допомогу: цивільно-правова характеристика

Мічурін Є. О., Кожевникова В. О. Розуміння обмежень прав осіб у цивільному праві

Парута Ю. І. Теоретико-правові аспекти визначення організаційно-правової форми громадського об’єднання

Первомайський О. О. Органи та представники суб’єктів публічного права як учасників цивільних відносин

Печников А. П., Печникова О. Г. К вопросу определения гражданско-правового статуса медицинской организации

Пленюк М. Д. Призупинення виконання зобов’язань як спосіб самозахисту порушених прав кредитора

Резнік Г. О. Право дитини на охорону здоров’я

Солтис Н. Б. Застосування підстав припинення поруки до правовідносин  майнової поруки

Хіміч С. П. Судові виклики і повідомлення за ЦПК, КАС та ГПК України: порівняльний аналіз

Чурпіта Г. В. Процесуальні особливості виконання судових рішень у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення для реалізації, зміни чи припинення сімейних прав та обов’язків

Яриш О. М. Ознаки інформації як об’єкта цивільних прав

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Біленко М. С. Правова природа договору будівельного підряду

Вавженчук  С. Я. Юридична природа та види іпотечного сертифіката

Ганчева А. М. Особливості суб’єктного складу у договорі побутового підряду

Гриняк А. Б. Судова практика як джерело правового регулювання договірних відносин

Калаур І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди)

Міловська Н. В. Предмет як істотна умова договорів страхування

Нечипоренко Н. С. Розмежування договору перевезення вантажу залізничним транспортом з іншими видами договорів

Резніченко С. В. Договір аутсорсингу та сфери його застосування

Соботник  Р. В. Правова природа договору страхування відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Софронкова  Н. О.  Захист прав боржника в іпотечних відносинах: стан вивчення проблематики

Усуб Ельчин Ариф оглы   Нормативно-правовое регулирование ипотеки недвижимого имущества в Украине

Федорченко Н. В. Становлення інституту договірних зобов’язань з надання послуг у праві радянського періоду

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Бернацький М. В. Деякі питання права державної власності  на житлоBernatskyi M. V. Some Questions on State Property for Housing

Галянтич М. К. Поняття та співвідношення житлових прав та інтересів фізичних осіб

Корнієнко Ю. І. Припинення права власності на предмет іпотеки житлової нерухомості

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Безух  О. В. Баланс інтересів у регулюванні господарських відносин як правовий принцип

Бутнік-Сіверський О. Б., Троцька В. М. Правові аспекти нарахування винагороди суб’єктам підприємницької діяльності – нерезидентам за субліцензійними договорами

Даниленко Є. М. Поняття та ознаки добровільного викупу акцій

Журик Ю. В. Джерела антимонопольно-конкурентного права України

Кицик Я. Р. Типовий договір в системі господарських договорів

Полюхович В. І. Окремі питання правового статусу емітентів на фондовому ринку України

Сенюта С. Я. Законодавче визначення учасників господарських відносин у галузі телекомунікацій

Сергійко О. В. Класифікація учасників господарських відносин

Черненко О. А. Державне господарювання: поняття та ознаки

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Боярський Є. Д. Застосування іноземних надімперативних норм у міжнародному приватному праві України - Boiarskyi I. D. Application of Foreign Overriding Mandatory Rules in Private International Law of Ukraine

Ватрас В. А. Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права  України

Капіца Ю. М. Розвиток цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі

Король В. І. Правові особливості функціонування Митного союзу та єдиного економічного простору в межах Євразійського економічного співтовариства

Микита І. Р. Сучасні теоретичні проблеми договірних відносин з міжнародних морських перевезень

Посикалюк О. О. Межі захисту особистих  немайнових прав публічних осіб: порівняльно-правове дослідження

Черних Ю. С.  Роль Е. Лаутерпахта у формуванні інституту парасолькового застереження (клаузули) в міжнародному обороті