Випуск 12 (2013 рік)

Зміст

Крупчан О. Д. Приватноправові та публічно-правові засади регулювання підприємницьких відносин

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Шишка Р. Б. Напрямки удосконалення регулювання приватних правовідносин

Довгерт А. С. Сучасний стан наукових досліджень з міжнародного приватного права в Україні

Яковлєв А. А. Конституційні акти початку 90-х років ХХ століття в процесі формування основ державного ладу України

Пацурія Н. Б. Місце страхового права в системі права України: загальна характеристика

Татьков В. І. Категорія «особливості» як критерій розмежування предметів регулювання цивільного і господарського кодексів України

Махінчук В. М. Суб’єкти підприємницької діяльності за цивільним та господарським законодавством України

Янчук І. А. Юридична термінологія: моделі застосування

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Молодико К. Ю. Використання преюдиції та преюдиційності для захисту прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин

Миронова Г. А. Цивільно-правові засади права на медичну допомогу

Кочин В. В. Визначення цивільно-правового статусу неформальних організацій

Ільченко Г. О. Історико-правовий аналіз передумов виникнення страхових правовідносин

Левківський Б. К. Стягнення аліментів на дитину: сучасні проблеми та перспективи удосконалення нормативного регулювання

Резнік Г. О. Право дитини на життя: поняття та момент виникнення

Бичкова С. С., Чурпіта Г. В. Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах позовного та окремого провадження (порівняльна характеристика)

Короленко В. М. Передумови диференціації цивільного процесу в частині розгляду та вирішення трудових спорів

Гарієвська М. Б. Дискреційні повноваження суду щодо усунення недоліків ухваленого ним рішення

Солом’яна Т. С. Загальні засади інституту цивільно-правової відповідальності

Лапечук П. І., Попович Т. Г. Окремі питання відчуження фізичною особою земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства

Саракун І. Б., Ковалишин О. Р. Напрямки вдосконалення положень Закону України «Про акціонерні товариства»

Первомайський О. О. Юридична особа публічного права: проблеми визначення поняття

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Гриняк А. Б. Договірна відповідальність як різновид цивільно-правової відповідальності сторін у підрядних зобов’язаннях

Міловська Н. В. Цивільно-правове регулювання строків у договорі прокату

Вавженчук С. Я. Особливості прав та обов’язків сторін договору найму

Проценко В. В. Особливості законодавчого регулювання агентського договору в Україні та Республіці Молдова: порівняльно-правовий аналіз

Пленюк М. Д. Правове регулювання строків і термінів у договорі будівельного підряду

Маріц Д. О. Зменшення ціни за договором купівлі-продажу

Наріжний С. Ю. Притримання як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань із передання майна у тимчасове користування

Калаур І. Р. Договір прокату: окремі питання правового регулювання

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К. Правовий статус житлово-будівельного кооперативу як непідприємницького товариства

Корнієнко Ю. І. Забезпечення прав дитини в договорах іпотеки житла

Солтис Н. Б. Співвідношення понять «житлове право» та «право на житло» у формуванні об’єкта спадкових правовідносин

Бернацький М. В. Поняття житлового фонду та проблема його класифікації

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Поєдинок В. В. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Беляневич О. А. Про право учасника на участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю

Бурило Ю. П. Види господарської діяльності в інформаційній сфері

Полюхович В. І. Особливості правового регулювання депозитарної та клірингової діяльності на фондовому ринку України

Кологойда О. В. Визначення поняття «фондовий ринок» та його місця у фінансово-економічній системі держави

Безух О. В. Діалектична взаємодія конкуренції і монополії у господарських відносинах

Черненко О. А. Особливості правового становища державних комерційних підприємств за законодавством України

Сергійко О. В. Інноваційні структури як учасники господарських відносин

Закорецька Л. О. Правове регулювання винахідництва в Україні та США

Кикоть П. В. Деякі питання правового регулювання господарської діяльності на території чорнобильської зони

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: УКРАЇНА ТА ЄС

Король В. І. Стратегічні пріоритети регуляторної політики ЄС в сфері господарської діяльності малих та середніх підприємств

Бобрик В. І. Європейське наказне провадження

Гринько С. Д. Відповідальність держави за шкоду, завдану судовими і правоохоронними органами України та європейських країн: порівняльно-правовий аналіз

Черняк О. Ю. Правова природа обов’язку споживача: досвід України та ЄС

Ватрас В. А. Регламент Рим III як важливий крок у формуванні єдиного європейського сімейного права

Боярський Є. Д. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві