Вимоги до статей у Щорічнику Інституту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ:

   Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті (.doc версії Microsoft Word). та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc.).

   Статті приймаються українською, російською та англійською мовами.

   Послідовність структурних елементів статті відповідно до наданого прикладу має містити: прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада; назва статті, анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою. Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Список використаної літератури, через рядок після цього – прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація англійською та російською мовами.

   Крім того, слід додати розширену анотацію статті англійською мовою (2500 знаків) для розміщення її на сайті.

   Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

   Бібліографічні покликання потрібно оформляти так:  на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

   Стаття має містити такі положення:

-  постановка наукової проблеми та її значення;

-  аналіз досліджень цієї проблеми;

-  мета і завдання статті;

-  виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

-  висновки та перспективи подальшого дослідження.

   Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований і роздрукований варіанти).

   Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.

   Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

   Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.