«Правова доктрина України» допущена до наступного етапу конкурсу

        Національною академією правових наук України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2015 році представлено 5-ти томну працю «Правова доктрина України»

(Автори: Єрмолаєв В.М., Кучерявенко М.П., Луць В.В., Орлюк О.П., Прилипко С.М., Рабінович П.М., Селіванов А.О., Шепітько В.Ю., Щербина В.С.).

       Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с.;

       Том 2. Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – 864 с.;

       Том 3. Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.;

       Том 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 848 с.;

       Том 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова – 1240 с.

 

     Авторами досліджено історико-теоретичні та методологічні проблеми формування та розвитку правової доктрини України, проблем удосконалення її конституційних засад, змісту адміністративного, фінансового, міжнародно-правового, інформаційного, цивільного, сімейного, житлового, трудового, міжнародного приватного права, ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України. Визначено найбільш гострі проблеми сучасного кримінального права, кримінології, кримінального процесу, права судового, кримінально-виконавчого та криміналістики.

     Наукова новизна видання зумовлюється тим, що з урахуванням досягнень світової теоретико-правової думки, досліджується національна правова доктрина України як певний вид юридичного дослідження, яке застосовує особливий метод, що полягає в систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту права, детально аналізується особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України.

     Нові знання та позиції, висвітлені в роботі, знайшли своє вираження у проектах законів «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про запобігання та протидію корупції», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», «Про заборону вибіркового правосуддя», «Про адміністративні послуги», «Про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Кодекс суддівської етики» та у проектах Трудового кодексу України, Ядерного кодексу України та Інноваційного кодексу України, тощо.

     Результати наукового дослідження широко впроваджені в освітянську діяльність, використані для вдосконалення практично-юридичної діяльності, зокрема для співробітників правоохоронних органів видано науково-практичний посібник «Довідник слідчого», а для народних депутатів України – «Посібник для народних депутатів України: конституційний контроль і офіційне тлумачення в діяльності Конституційного Суду України».

 

     Протягом серпня та вересня відбувається широке громадське обговорення наукової роботи «Правова доктрина України», тому запрошуємо науковців та практиків надати свої відгуки як на адресу Оргкомітету (06380, м. Київ, вул. Горького, 51 для Жданенко О.І.), так і залишати свої коментарі на сайті Комітету: http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/pravova-doktrina-ukrayini-v-5-ti-tomah